نویسنده = ���������������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. مبنای الزامات محیط زیستی در قراردادهای نفتی ایران

دوره 3، شماره 4، بهار 1398، صفحه 73-92

10.22054/eenr.2019.12470

روح اله کهن هوش نژاد؛ محمدحسین التمیمی