تعداد مشاهده مقاله

43,907

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

60,079

نسبت مشاهده بر مقاله

1045.4

نسبت دریافت فایل بر مقاله

1430.45

تعداد مقالات ارسال شده

186

تعداد مقالات رد شده

68

درصد عدم پذیرش

37

تعداد مقالات پذیرفته شده

37

درصد پذیرش

20

فراخوان جذب مقاله

به اطلاع پژوهشگران و علاقمندان می رساند: نشریه با محوریت و موضوع حکمرانی خوب، محیط زیست و تغییر اقلیم مقاله می پذیرد. شایان ذکر است مقالاتی که در این زمینه مورد پذیرش قرار می گیرند بدون نوبت در شماره بهار 1403چاپ می شوند.

شماره جاری: دوره 3، شماره 7، بهمن 1398 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول اعضای هیات تحریریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها