شماره‌های پیشین نشریه

تعداد مشاهده مقاله

11,384

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

29,322

نسبت مشاهده بر مقاله

632.44

نسبت دریافت فایل بر مقاله

1629

تعداد مقالات ارسال شده

141

تعداد مقالات رد شده

49

درصد عدم پذیرش

35

تعداد مقالات پذیرفته شده

30

درصد پذیرش

21

شماره جاری: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 1، بهار 1396، صفحه 1-137 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه علامه طباطبائی

سردبیر مدیر مسئول
شاپا چاپی
2538-4791
شاپا الکترونیکی
2538-483X