شماره‌های پیشین نشریه

تعداد مشاهده مقاله

11,850

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

30,222

نسبت مشاهده بر مقاله

658.33

نسبت دریافت فایل بر مقاله

1679

تعداد مقالات ارسال شده

146

تعداد مقالات رد شده

54

درصد عدم پذیرش

37

تعداد مقالات پذیرفته شده

30

درصد پذیرش

21

شماره جاری: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 1، بهار 1396، صفحه 1-137 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه علامه طباطبائی

سردبیر مدیر مسئول
شاپا چاپی
2538-4791
شاپا الکترونیکی
2538-483X