شماره‌های پیشین نشریه

تعداد مشاهده مقاله

12,600

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

31,009

نسبت مشاهده بر مقاله

700

نسبت دریافت فایل بر مقاله

1722.72

تعداد مقالات ارسال شده

149

تعداد مقالات رد شده

60

درصد عدم پذیرش

40

تعداد مقالات پذیرفته شده

30

درصد پذیرش

20

شماره جاری: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 1، بهار 1396، صفحه 1-137 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه علامه طباطبائی

سردبیر مدیر مسئول
شاپا چاپی
2538-4791
شاپا الکترونیکی
2538-483X