شماره‌های پیشین نشریه

تعداد مشاهده مقاله

11,670

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

29,887

نسبت مشاهده بر مقاله

648.33

نسبت دریافت فایل بر مقاله

1660.39

تعداد مقالات ارسال شده

143

تعداد مقالات رد شده

52

درصد عدم پذیرش

36

تعداد مقالات پذیرفته شده

30

درصد پذیرش

21

شماره جاری: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 1، بهار 1396، صفحه 1-137 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه علامه طباطبائی

سردبیر مدیر مسئول
شاپا چاپی
2538-4791
شاپا الکترونیکی
2538-483X