بر اساس نویسندگان

آ

ا

  • ارباب، حمیدرضا [1] عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی و محیط زیست،دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

ب

پ

  • پارسا، پریا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

ج

ح

  • حری، حمیدرضا [1] مدیر گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر

ر

س

ص

ط

ع

ق

ک

گ

ل

  • لیانی، قاسم [1] دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

م

ن

  • نونژاد، مسعود [1] دانشیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز