فصلنامه اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی (EENR) - واژه نامه اختصاصی