نویسنده = ���������������� �������� ��������
بررسی سنجش آگاهی مردم در خصوص ارزش جنگل‌های هیرکانی در حوزه‌های فریرود ـ زیلکی رود، دوهزار - سه هزار، بلیران و چهل‌چای

دوره 3، شماره 6، آبان 1398، صفحه 1-28

10.22054/eenr.2019.12480

محسن جوانمیری پور؛ عباسعلی نوبخت؛ اسحق عطایی؛ داریوش بیات؛ جلیل کرمی؛ نریمان بیات