تعداد مقالات: 18
3. تحلیل علیت بین سرمایه اجتماعی و انتشار گاز دی‌اکسیدکربن در ایران

دوره 2، شماره 3، بهار 1396، صفحه 1-24

10.22054/eenr.2017.9065

حمیدرضا ارباب؛ حمید آماده؛ معصومه السادات سجادی


4. ثر شوک‌های قیمت نفت بر عمر ذخایر نفتی در کشورهای عضو اوپک (کاربرد مدل NARDL)

دوره 2، شماره 3، بهار 1396، صفحه 25-50

10.22054/eenr.2017.9066

سیاب ممی پور؛ زیبا ساسانیان اصل؛ صغری جعفری


8. اثر رشد اقتصادی بر پایداری محیط زیست در ایران: کاربرد شاخص ردپای بوم‌شناختی

دوره 2، شماره 3، بهار 1396، صفحه 51-70

10.22054/eenr.2017.9067

محمد حسن طرازکار؛ عفت قربانیان؛ محمد بخشوده


10. بررسی وضعیت توسعه پایدار در ایران با استفاده از شاخص ردپای کربن

دوره 1، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 65-93

10.22054/eenr.2015.6999

فرشاد مومنی؛ الهام کمال؛ رقیه محمدخان پور اردبیل


12. محاسبه کارایی فنی زیست محیطی در استان‌های ایران

دوره 1، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 81-103

10.22054/eenr.2016.8408

پریا پارسا؛ سید عبدالمجید جلائی اسفندآبادی؛ زین العابدین صادقی


13. عوامل موثر بر تخریب زیست محیطی کشورهای منا (متغیرهای ابزاری داد ههای ترکیبی)

دوره 1، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 95-110

10.22054/eenr.2015.7000

عباس میرزایی؛ حامد دهقانپور؛ محمود بخشوده؛ سیامک جمشیدی


15. محیط زیست و برنامه‏ های توسعه در ایران

دوره 1، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 105-142

10.22054/eenr.2016.8409

اسفندیار جهانگرد


17. ارزش‌گذاری آبشارها و سازه‌های تاریخی شوشتر

دوره 2، شماره 3، بهار 1396، صفحه 125-137

10.22054/eenr.2017.9070

نوید کارگر ده بیدی؛ قاسم لیانی


18. مقایسه اقتصادی شیرین کردن آب خلیج فارس با استفاده از انرژی‌های نو و فسیلی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 143-171

10.22054/eenr.2016.8410

زین العابدین صادقی؛ حمیدرضا حری؛ مهلا صفی نتاج