نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وضعیت توسعه پایدار در ایران با استفاده از شاخص ردپای کربن

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 65-93

10.22054/eenr.2015.6999

فرشاد مومنی؛ الهام کمال؛ رقیه محمدخان پور اردبیل