اعضای هیات تحریریه

سردبیر

علی اصغر بانوئی

دکتری اقتصاد عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

anoueiatu.ac.ir

مدیر مسئول

مصطفی شریف

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

mostafasharif2004yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر نعمت‌الله اکبری

اقتصاد استاد،دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان

nemata1344yahoo.com
09131130432

منوچهر عسگری

اقتصاد دانشیار،دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

asgarigghotmail.com
88725400

منصور زراءنژاد

اقتصاد استاد،دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز

zarranejadatu.ac.ir
09163132584

محمد ستاریفر

اقتصاد استادیار، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

msatarifaryahoo.com
09121110963

سید محمد سعید نوری نائینی

اقتصاد دانشیار، دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

sharzeieatu.ac.ir

محمد قلی یوسفی

اقتصاد استاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

yousefiatu.ac.ir

رضا مکنون

عمران استاد،دانشکده عمران دانشگاه امیرکبیر

maknoonatu.ac.ir

فاطمه بزازان

اقتصاد دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی واقتصادی دانشگاه الزهرا

fbazzazanalzahra.ac.ir

تقی شامخی

منابع طبیعی استاد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

shamekhyahoo.com
09123905583