داوران

 

نام داور وابستگی سازمانی
اکبر احمدی پژوهشکده علوم اقتصادی
حمیدرضا ارباب عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی و محیط زیست،دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
حمید آماده دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
علی امامی میبدی
علی اصغر بانوئی هیات علمی علامه
فاطمه بزازان استاد دانشگاه الزهرا
محمد رضا پاکروان دانشیار
فتح ا.. تاری
عاطفه تکلیف استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
مرتضی تهامی پور Assistant Professor, Faculty of Economics and Political Science
مرتضی تهامی پور زرندی دانشگاه شهید بهشتی
حسین توکلیان
مهسا جهاندیده دانشکده مدیریت ، علم و فناوری- دانشگاه امیرکبیر
اسفندیار جهانگرد
ناصر خیابانی
احسان خاندوزی
آرین دانشمند استادیار دانشگاه علامه طباطبایی تهران
رضا زمانی
علی اصغر سالم
علی سایه میری عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه ایلام
محمد ستاریفر
افسانه سلطانی مدرس- دانشکده اقتصاد محیط زیست - دانشگاه علامه طباطبایی
تقی شامخی
سمیه شاه حسینی
مصطفی شریف گروه اقتصاد کشاورزی ، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران ، ایران
زین العابدین صادقی دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
ایرج صالح دانشگاه تهران
رضا طالبلو رئیس کتابخانه دانشکداقصاددانشگاه علامه طباطبائی و مدرس
حسن طائی
سمانه عابدی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
مهنوش عبدا.. میلانی
منوچهر عسگری دانشگاه علامه
علی فریدزاد دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی
عبدالرسول قاسمی
علی کیانی راد استادیارپژوهشی و رئیس موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصادکشاورزی و توسعه روستایی
تیمور محمدی استاد
حبیب مروت
علی مزیکی هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
آرش ملکیان استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
پریسا مهاجری
علی مهدوی گروه علوم جنگل ،دانشگاه ایلام
میرحسین موسوی
فرشاد مومنی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی
علی نصیری اقدم
محمد جواد نوراحمدی عضو هیات علمی
محمد یوسفی

login