اهداف و چشم انداز

 به منظور ایجاد و گسترش فضای علمی مناسب نهادی و کاربردی مرتبط با اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی و چاپ مقالاتی از این دست اهدافی به شرح ززیر تعیین می گردد:

1- مطالعات نظری و سیاست های زیست محیطی و اقتصادی نرتبط

2- مطالعات بین رشته ای اقتصاد و محیط زیست و خط مشی های زیست محیطی

3- استفاده از نظریات اقتصادی برای راهبرد های مدیریتی در جهت حل مسائل و مشکلات اقتصادی و زیست محیطی

4- بررسی و مطالعه  و برجسته نمودن مسایل نظری، روش شناختی و کاربردی مرتبط با مشکلات اقتصاد محیط زیست

5- کشف علل، پیامدهای و سیاست های مرتبط با موضوعات اقتصاد محیط زیست

6- ترویج نظریه ها، روش ها و داده های زیست محیطی در جهت توضیح رفتار اقتصادی افراد و کمک به درک بهتر اقتصاد محیط زیست

8- اقتصاد سیاسی محیط زیست و منابع طبیعی