تعداد مشاهده مقاله

15,934

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

35,356

نسبت مشاهده بر مقاله

379.38

نسبت دریافت فایل بر مقاله

841.81

تعداد مقالات ارسال شده

161

تعداد مقالات رد شده

66

درصد عدم پذیرش

41

تعداد مقالات پذیرفته شده

37

درصد پذیرش

23

شماره جاری: دوره 3، شماره 7، زمستان 1398