تعداد مشاهده مقاله

26,856

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

43,097

نسبت مشاهده بر مقاله

639.43

نسبت دریافت فایل بر مقاله

1026.12

تعداد مقالات ارسال شده

169

تعداد مقالات رد شده

67

درصد عدم پذیرش

40

تعداد مقالات پذیرفته شده

37

درصد پذیرش

22

شماره جاری: دوره 3، شماره 7، بهمن 1398