تعداد مشاهده مقاله

31,410

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

46,204

نسبت مشاهده بر مقاله

747.86

نسبت دریافت فایل بر مقاله

1100.1

تعداد مقالات ارسال شده

174

تعداد مقالات رد شده

67

درصد عدم پذیرش

39

تعداد مقالات پذیرفته شده

37

درصد پذیرش

21

شماره جاری: دوره 3، شماره 7، بهمن 1398