شماره‌های پیشین نشریه

تعداد مشاهده مقاله

12,857

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

31,367

نسبت مشاهده بر مقاله

714.28

نسبت دریافت فایل بر مقاله

1742.61

تعداد مقالات ارسال شده

150

تعداد مقالات رد شده

60

درصد عدم پذیرش

40

تعداد مقالات پذیرفته شده

30

درصد پذیرش

20

شماره جاری: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 1، بهار 1396، صفحه 1-137 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه علامه طباطبائی

سردبیر مدیر مسئول
شاپا چاپی
2538-4791
شاپا الکترونیکی
2538-483X