تعداد مشاهده مقاله

29,050

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

45,179

نسبت مشاهده بر مقاله

691.67

نسبت دریافت فایل بر مقاله

1075.69

تعداد مقالات ارسال شده

171

تعداد مقالات رد شده

67

درصد عدم پذیرش

39

تعداد مقالات پذیرفته شده

37

درصد پذیرش

22

شماره جاری: دوره 3، شماره 7، بهمن 1398