تعداد مشاهده مقاله

42,037

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

58,055

نسبت مشاهده بر مقاله

1000.88

نسبت دریافت فایل بر مقاله

1382.26

تعداد مقالات ارسال شده

184

تعداد مقالات رد شده

68

درصد عدم پذیرش

37

تعداد مقالات پذیرفته شده

37

درصد پذیرش

20

فراخوان جذب مقاله

به اطلاع پژوهشگران و علاقمندان می رساند: نشریه با محوریت و موضوع حکمرانی خوب، محیط زیست و تغییر اقلیم مقاله می پذیرد. شایان ذکر است مقالاتی که در این زمینه مورد پذیرش قرار می گیرند بدون نوبت چاپ می شوند.

شماره جاری: دوره 3، شماره 7، بهمن 1398