تعداد مشاهده مقاله

23,466

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

39,535

نسبت مشاهده بر مقاله

558.71

نسبت دریافت فایل بر مقاله

941.31

تعداد مقالات ارسال شده

166

تعداد مقالات رد شده

67

درصد عدم پذیرش

40

تعداد مقالات پذیرفته شده

37

درصد پذیرش

22

شماره جاری: دوره 3، شماره 7، زمستان 1398