تعداد مشاهده مقاله

14,399

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

33,370

نسبت مشاهده بر مقاله

342.83

نسبت دریافت فایل بر مقاله

794.52

تعداد مقالات ارسال شده

155

تعداد مقالات رد شده

60

درصد عدم پذیرش

39

تعداد مقالات پذیرفته شده

37

درصد پذیرش

24

شماره جاری: دوره 3، شماره 7، زمستان 1398