تعداد مشاهده مقاله

24,949

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

40,905

نسبت مشاهده بر مقاله

594.02

نسبت دریافت فایل بر مقاله

973.93

تعداد مقالات ارسال شده

167

تعداد مقالات رد شده

67

درصد عدم پذیرش

40

تعداد مقالات پذیرفته شده

37

درصد پذیرش

22

شماره جاری: دوره 3، شماره 7، زمستان 1398