تعداد مشاهده مقاله

28,485

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

44,627

نسبت مشاهده بر مقاله

678.21

نسبت دریافت فایل بر مقاله

1062.55

تعداد مقالات ارسال شده

169

تعداد مقالات رد شده

67

درصد عدم پذیرش

40

تعداد مقالات پذیرفته شده

37

درصد پذیرش

22

شماره جاری: دوره 3، شماره 7، بهمن 1398