تعداد مشاهده مقاله

34,563

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

48,139

نسبت مشاهده بر مقاله

822.93

نسبت دریافت فایل بر مقاله

1146.17

تعداد مقالات ارسال شده

177

تعداد مقالات رد شده

67

درصد عدم پذیرش

38

تعداد مقالات پذیرفته شده

37

درصد پذیرش

21

شماره جاری: دوره 3، شماره 7، بهمن 1398