شماره‌های پیشین نشریه

تعداد مشاهده مقاله

13,481

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

32,304

نسبت مشاهده بر مقاله

748.94

نسبت دریافت فایل بر مقاله

1794.67

تعداد مقالات ارسال شده

151

تعداد مقالات رد شده

60

درصد عدم پذیرش

40

تعداد مقالات پذیرفته شده

30

درصد پذیرش

20

شماره جاری: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 1، بهار 1396، صفحه 1-137 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه علامه طباطبائی

سردبیر مدیر مسئول
شاپا چاپی
2538-4791
شاپا الکترونیکی
2538-483X