تعداد مشاهده مقاله

37,900

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

52,177

نسبت مشاهده بر مقاله

902.38

نسبت دریافت فایل بر مقاله

1242.31

تعداد مقالات ارسال شده

181

تعداد مقالات رد شده

67

درصد عدم پذیرش

37

تعداد مقالات پذیرفته شده

37

درصد پذیرش

20

شماره جاری: دوره 3، شماره 7، بهمن 1398