تعداد مشاهده مقاله

50,206

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

60,745

نسبت مشاهده بر مقاله

1141.05

نسبت دریافت فایل بر مقاله

1380.57

تعداد مقالات ارسال شده

187

تعداد مقالات رد شده

68

درصد عدم پذیرش

36

تعداد مقالات پذیرفته شده

36

درصد پذیرش

19

فراخوان جذب مقاله

به اطلاع پژوهشگران و علاقمندان می رساند: نشریه با محوریت و موضوع حکمرانی خوب، محیط زیست و تغییر اقلیم مقاله می پذیرد. شایان ذکر است مقالاتی که در این زمینه مورد پذیرش قرار می گیرند بدون نوبت در شماره بهار 1403چاپ می شوند.

شماره جاری: دوره 3، شماره 7، بهمن 1398 

شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها