تعداد مشاهده مقاله

16,760

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

36,467

نسبت مشاهده بر مقاله

399.05

نسبت دریافت فایل بر مقاله

868.26

تعداد مقالات ارسال شده

164

تعداد مقالات رد شده

67

درصد عدم پذیرش

41

تعداد مقالات پذیرفته شده

37

درصد پذیرش

23

شماره جاری: دوره 3، شماره 7، زمستان 1398