نویسنده = فرشاد مومنی
بررسی وضعیت توسعه پایدار در ایران با استفاده از شاخص ردپای کربن

دوره 1، شماره 1، دی 1396، صفحه 65-93

10.22054/eenr.2015.6999

فرشاد مومنی؛ الهام کمال؛ رقیه محمدخان پور اردبیل