نویسنده = ������ �������� ������������������ ����������