کلیدواژه‌ها = شوک قیمت نفت
ثر شوک‌های قیمت نفت بر عمر ذخایر نفتی در کشورهای عضو اوپک (کاربرد مدل NARDL)

دوره 2، شماره 3، دی 1397، صفحه 25-50

10.22054/eenr.2017.9066

سیاب ممی پور؛ زیبا ساسانیان اصل؛ صغری جعفری