کلیدواژه‌ها = محیط‌‌زیست
مبنای الزامات محیط زیستی در قراردادهای نفتی ایران

دوره 3، شماره 4، اردیبهشت 1398، صفحه 73-92

10.22054/eenr.2019.12470

روح اله کهن هوش نژاد؛ محمدحسین التمیمی