تأثیر مالیات‌های محیط‌زیستی بر کاهش انتشار آلودگی در کشورهای توسعه‌یافته با درآمد متوسط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد اقتصاد محیط ‌زیست، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

آلودگی محیط زیست یکی از مسائل مهم اغلب کشورها است و به همین دلیل در اکثر سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها، حفاظت از محیط‌زیست در اولویت قرار گرفته است. یکی از راهکارهای کنترل آلاینده‌ها و بهبود کیفیت محیط زیست، برقراری مالیات‌های محیط‌زیستی است. هدف این تحقیق بررسی تجربه کشورها در زمینه تأثیر مالیات‌های محیط‌زیستی بر کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای است. بدین منظور از داده‌های کشورهای منتخب توسعه‌یافته در زمینه انتشار گازهای گلخانه‌ای به طور کل و انتشار گاز دی‌اکسید‌کربن به طور خاص در کنار سایر متغیرها ازجمله تولید ناخالص داخلی، مصرف انرژی و ارزش افزوده بخش صنعت طی سال‌های 2012- 1995 استفاده شد. برای آزمون هم انباشتگی، آزمون هم انباشتگی پدرونی و کائو و برای بدست آوردن بردارهای هم‌انباشتگی، روش حداقل مربعات کاملاً تعدیل شده (FMOLS) به کار گرفته شد. نتایج نشان داد، در کشورهای منتخب، اثر درآمدهای مالیات‌ محیط‌زیستی و ارزش افزوده بخش صنعت بر انتشار گازهای گلخانه‌ای، منفی و معنادار و اثر مصرف انرژی بر انتشار گازهای گلخانه‌ای، مثبت و معنادار است. همچنین فرضیه منحنی زیست‌محیطی کوزنتس برای این کشورها تأیید ‌شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Environmental Taxes on Pollution Reduction in Developed Countries

نویسندگان [English]

  • Hamid Amadeh 1
  • Robabeh Razeghi Nasrabad 2
1 Associate Professor, Faculty of Economics, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
2 M.Sc. Environmental Economics, Faculty of Economics, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Environmental pollution is an important problem facing many countries and the environmental protection policies are amongst the top priorities of most decision-making processes and policy makings. A most effective measure to improve the quality of the environment is to impose environmental taxes. The purpose of this paper is to investigate the impact of environmental taxes on GHG reduction. To achieve this objective, the data from selected developed countries on the greenhouse gases emissions, especially carbon dioxide emissions together with other variables such as GDP, energy consumption and the added value of the industrial sector during the years 1995-2012 have been used. Pedroni and Kao convergence test and the ordinary least squares method are used to derive cointegration vectors. The results show that in the selected countries, the impact of increasing environmental tax revenues and the added value of industrial sector on emissions are negative and as well as being significant in these countries and the impact of increasing GDP and energy consumption on emissions is also positive and significant. The validity of Kuznets environmental curve is confirmed for these countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Taxes
  • Environment
  • Pollution
  • Greenhouse gases
  • FMOLS Method