اثر کارایی زیست‌محیطی بر ارزش افزوده صنایع در مصرف گاز طبیعی طی سال‌های 1393-1387: مطالعه موردی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف این مطالعه، ارزیابی سطح کارایی زیست‌ محیطی و تأثیر آن بر ارزش‌افزوده صنایع استانی ایران در مصرف گاز طبیعی است که به نوعی بررسی منحنی زیست محیطی کوزنتس می‌باشد. برای این منظور از داده‌های پانل استانی بخش صنعت کشور طی دوره 1393-1387 استفاده شده است. میزان کارایی زیست‌محیطی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها بر مبنای برنامه‌ریزی‌خطی ارائه و اثر کارایی زیست محیطی بر ارزش افزوده صنایع استانی با استفاده از تخمین‌زن آرلانو و باند به روش گشتاور‌های تعمیم‌یافته محاسبه شده است. متغیرهای بکار رفته شامل مصرف واسطه از نهاده‌های بخش صنعت و مصرف گاز طبیعی به‌عنوان ورودی، ارزش افزوده به‌عنوان خروجی مطلوب و انتشار گاز دی‌اکسید‌کربن ناشی از مصرف گاز طبیعی به‌عنوان خروجی نامطلوب در نظر گرفته شده است. نتایج به دست آمده حاکی از ارتباط معنادار و مثبت بین کارایی زیست محیطی و ارزش افزوده بخش صنعت استانی می‌باشد. نتایج همچنین وجود منحنی زیست‌محیطی کوزنتس در دوره مورد بررسی برای صنایع استانی ایران را تأیید می‌کند. در طی دوره مذکور کارایی زیست‌محیطی بخش صنعت استانی روند کاهشی دارد، برای این منظور پیشنهادتی از قبیل، تشویق صنایع به سمت کارایی بالاتر با حمایت دولت از صنایع کارا، پرداخت یارانه، در اولویت قرار دادن این صنایع در مصرف منابع با قیمت پائین‌تر، تشویق به استفاده از انرژی‌های تجدیدشدنی و برقراری قوانین زیست‌محیطی و همچنین در اولویت قراردادن صنایع کارا در امر صادرات و واردات منابع و کالا و معافیت‌های مالیاتی، ارائه گردیده است.


 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Environmental Efficiency on the Industy Value Added of Natural Gas Consumption Over 2008-2014: A Case Study of Iran

نویسندگان [English]

  • Ali Dehghani 1
  • Fariba Osmani 2
  • Mohammad Javad Gorjipour 2
1 Assistant Professor, University of Shahrood, Shahrood, Iran
2 Ph.D Candidate, Economics, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to assess the environmental performance level and its impact on the value added of the Iranian provincial industries in terms of natural gas consumption, which is, in fact, an examination of the Kuznets environmental curve. For this purpose, the provincial panel data of the industrial sector of the country during the period of 2008-2014 was used. The environmental performance was calculated using the data envelopment analysis method based on the linear planning and the effect of environmental efficiency on the value added of the provincial industries. Arellano- Bond approach with the method of generalized moments is used. The variables used include the use of intermediate inputs from the industrial sector and natural gas consumption as inputs, the added value as a desirable output and the carbon dioxide emissions from natural gas consumption as an undesired output. The results indicate a significant and positive relationship between environmental performance and the value added of provincial industries. The results also confirm the existence of the Kuznets environmental curve in the period under review for the provincial industries of Iran. During this period, the environmental efficiency of the provincial industry sector is decreasing. Hence, suggestion number of policies are recommended as follows: encouraging industries to a higher efficiency performance, through Government support for efficient industries, paying subsidies, prioritizing these industries to consume resources at lower prices, encouraging the use of renewable energy and establishing environmental laws, as well as prioritizing efficient industries in the exports and imports of resources and goods, and the tax exemptions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Efficiency
  • Industry
  • Value Added
  • Generalized Method of Moments
  • Kuznets Environmental Curve
  • Nature Gas Consumption