اثر رابطه غیرخطی دولت بر رشد اقتصادی و ارتباط آن با منحنی زیست محیطی کوزنتس در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد انرژی، دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید باهنرکرمان، کرمان، ایران

2 استاد گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنرکرمان، کرمان، ایران

چکیده

منحنی آرمی رابطه‌ای غیر خطی میان اندازه دولت و رشد اقتصادی را نشان می‌دهد. آرمی در بحث بهینگی، برای اقتصادهایی که اندازه دولت درآنها کوچک است توسعه اندازه دولت را سبب افزایش تولید و رشد اقتصادی می‌داند و در نقطه مقابل، افزایش اندازه دولت منجر به کاهش رشد اقتصادی و تولید می‌گردد. همچنین امروزه آلودگی یکی از مهم‌ترین چالش‌های مدیریتی کشورهاست. بدون تردید انتشار آلودگی، تابعی از فرآیند رشد و توسعه اقتصادی است. بیشتر مطالعات انجام شده در این زمینه، وجود یک رابطه U شکل معکوس بین کیفیت محیط زیست و رشد اقتصادی را تأیید می‌کنند. مطالعه حاضر به بررسی تاثیر منحنی آرمی بر منحنی زیست محیطی کوزنتس در ایران در دورة 1393-1357 با رویکرد ARDL پرداخته می‌شود. نتایج حاکی از آن است، مصرف انرژی اثرگذارترین متغیر در تعیین روند آلودگی و انتشار 2CO است و مخارج دولت به‌عنوان شاخصی از منحنی آرمی بر روند آلودگی در ایران تاثیر منفی می‌گذارد. همچنین شاخص‌های توسعه مالی، اثری منفی و معنادار بر روی آلودگی محیطی دارند بدین معنی که با افزایش هر کدام از آنها، انتشار آلودگی کاهش می‌یابد. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده، می‌توان گفت که ایران در مراحل اولیه توسعه اقتصادی قرار دارد و هنوز به نقطه اوج منحنی کوزنتس نرسیده است ودرنهایت، فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس در ایران در تمام حالات در بلندمدت رد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Armey Curve on Kuznets Environmental Curve in Iran

نویسندگان [English]

  • Elahe Koochaki 1
  • Sayed Abdul Majid Jalaee Esfand Abadi 2
1 M.Sc. Graduate, Energy Economics, Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
2 Professor, Department of Economics, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

Armey curve demonstrates a non-linear relationship between government size and economic growth. From the optimality point of view, the Armey curve recommends the development of government size which leads to increased production and economic growth when the size of the Government is small in an economy. In addition, the increase in Government size would lead to lower economic growth and production. Pollution is one of the most important challenges facing countries. Without doubt, pollution emission is a function of economic growth and development process. Most of the studies conducted in this area confirm an inverse U-shaped relationship between environmental quality and economic growth. The present study examines the effect of the Armey curve on Kuznets Environmental Curve in Iran during the period of 1978-2014 using ARDL approach. Results obtained indicate that energy consumption is the most influential variable in determining pollution and CO2 emission together with, government expenditure being an indicator of Armey curve, has negative impact on pollution process in Iran. In addition, the indicators of financial development have significant negative effect on environmental pollution so that by increasing each of them the pollution emission would be reduced. According to the results, we maintain that Iran is in the early stages of economic development, and still has not achieved to culmination of Kuznets curve. Finally, the hypothesis of Kuznets Environmental Curve in Iran is rejected in the long-term in all the senarios.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Armey Curve
  • Environmental Kuznets Curve
  • Carbon Dioxide Emission
  • Economic Growth
  • ARDL Approach