اثر تغییر ساختار مصرف خانوارها بر انتشار آلاینده‌های هوا: تحلیل تجزیه ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

3 دانشیار گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، ، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

خانوارها به‌طور مستقیم و غیرمستقیم موجب انتشار انواع آلاینده‌های هوا می‌شوند. انتشار غیرمستقیم آلاینده‌ها توسط خانوارها در اثر مصرف انواع کالاها و خدماتی اتفاق می‌افتد که برای تولید آن‌ها از سوخت‌های فسیلی استفاده می‌شود. از این رو هدف این مطالعه بررسی تغییر ساختار مصرف خانوارها بر میزان انتشار غیرمستقیم چهار نوع آلاینده‌ هوا شامل دی‌اکسیدکربن، دی‌اکسید گوگرد، اکسیدهای نیتروژن و متان با استفاده از تحلیل تجزیه ساختاری در الگوی داده - ستانده بین دو سال 1380و1390 می‌باشد. در این مطالعه، ماتریس مصرف کالاها و خدمات توسط خانوارها به دو جزء، ساختار مصرف و حجم کل مصرف تجزیه و سپس اثر تغییر ساختار مصرف بر میزان انتشار آلاینده‌ها بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که تغییر ساختار مصرف خانوارها موجب افزایش هر چهار نوع آلاینده هوا شده است. میزان افزایش این آلاینده‌ها در اثر تغییر ساختار مصرف خانوارها برابر 08/78 میلیون تن دی‌اکسیدکربن، 28/319 هزارتن دی‌اکسید گوگرد و 1/296 هزارتن اکسید نیتروژن و 2/481 هزارتن متان شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Changes in Households’ Consumption Structure on Air Pollutant Emissions: Structural Decomposition Analysis

نویسندگان [English]

  • Mahdieh Moodi 1
  • Ramezan Hosseinzadeh 2
  • Javad Shahraki 3
1 M.A. Student in Economics, Department of Economics, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Management and Economics, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
3 Associated Professor , Department of Economics, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
چکیده [English]

Households, directly and indirectly, are responsible for emission of various air pollutants. Indirect emission by households is due to the consumption of goods and services which use fossil fuels in their production processes. The purpose of this study is to investigate the changes in the structure of households’ consumption on the indirect emissions of four types of air pollutants including carbon dioxide, sulfur dioxide, nitrogen oxides and methane using structural decomposition analysis in the input-output model during 2001-2011. In this study, the matrix of consumption of goods and services by households was divided into the following two components: the total volume of consumption and the structure of consumption. We have then investigated the effect of changes in the structure of consumption on pollutant emissions. The results show that the change in the structure of consumption has increased the all air pollutant emissions. The increased amounts of these pollutants as a result of changes in consumption structure is 78.08 million ton CO2, 319.28 thousand tons SO2, 296.1 thousand tons NOx and 481.2 thousand tons Methane.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Air Pollutant
  • Structure of Household Consumption
  • Input-Output Analysis
  • Fossil Fuels