تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر آلودگی محیط زیست در کشورهای عضو منا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

بررسی آلودگی محیط زیست و عوامل تأثیرگذار بر آن یکی از مباحث مهم اقتصادی است. آلودگی محیط زیست با رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه افزایش می‌یابد و محیط زیست یک کالای پست یا حداکثر یک کالای نرمال تلقی می‌شود. سرمایه به مثابه موتور اصلی رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست. بنابراین کشورهای جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه همواره برای جذب سرمایه در تلاش هستند. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی عامل مهم و کلیدی انتقال سرمایه که موجب گسترش شبکه تولید جهانی و انتقال فناوری می‌گردد، تلقی شده است و فرآیند رشد و توسعه اقتصادی را در کشور میزبان سرعت می‌بخشد. سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند موجب استفاده بیشتر از منابع انرژی و منابع طبیعی شود پس انتظار می‌رود که ارتباط معنی‌داری بین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وآلودگی محیط زیست وجود داشته باشد. بنابراین بررسی ارتباط بین این دو متغیر دارای اهمیت است. هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر آلودگی محیط زیست در ایران و کشورهای منتخب عضو مِنا طی سال‌های 2011-1990 با روش اقتصاد‌سنجی داده‌های تابلویی می‌باشد. نتایج تحقیق رابطه مثبت و معنی‌داری میان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با انتشار دی‌اکسیدکربن در کشورهای مورد بررسی را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Foreign Direct Investment on Environmental Pollution in MENA Countries

نویسندگان [English]

  • Marjaneh  Mirzaei 1
  • Hamid Reza Horry 2
  • Zeinolabedin Sadeghi 2
1 Faculty of Management and Economics, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
2 Associated Professor, Department of Economics Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

Environmental pollution and the factors affecting it are a topical issue in economic analysis. In developing countries, environmental pollution is rising alongside with economic growth while being regarded as an inferior or at least a normal commodity. Capital is the main engine of economic growth and development. Hence, developing countries have always been attempting to attract investment. Foreign direct investment is considered to be the key factor in the transfer of capital, which expands the development of the global production network, accelerating the process of economic growth and development in the host country. Since the foreign direct investment leads to more use of energy resources and natural resources, it is therefore expected to have a significant relationship between foreign direct investments and the environmental pollution. It follows therefore that the study of the relationship between these two variables is of particular importance. The prime objective of this research is to investigate the effect of foreign direct investment on environmental pollution in Iran and the selected countries of the MENA during the years 1990 to 2011 with the panel data econometric approach. The results demonstrate that there is a positive and significant relationship between carbon dioxide emissions and foreign direct investment in the countries under study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign Direct Investment
  • Environmental Pollution
  • MENA Countries