تحلیل رابطه متقابل بین کیفیت محیط زیست، درآمد سرانه و سلامت عمومی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد اقتصاد محیط زیست، دانشکدة اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

از زمانی که رشد اقتصادی هدفی مطلوب تلقی شد، موضوع تخریب محیط زیست هم مورد توجه طرفداران محیط زیست قرار گرفت. رشد اقتصادی، موجب افزایش مشکلات زیست‌محیطی شده که این مشکلات، رشد اقتصادی پایدار و توسعه را محدود می‌کند. از طرف دیگر رشد اقتصادی و پیشرفت‌ فناوری، اثر معکوسی بر سلامت انسان گذاشته است. با توجه به اینکه ایران کشوری در حال توسعه است و رشد اقتصادی پایدار را دنبال می‌کند، بحث‌های مربوط به تخریب محیط زیست و سلامت عمومی باید مورد توجه قرار گیرند. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه متقابل بین کیفیت محیط زیست، درآمد سرانه و سلامت عمومی در دوره زمانی 1393ـ1368 با استفاده از یک الگوی مبتنی بر معادلات همزمان می‌باشد. نتایج نشان داده است. سلامت در سطح اطمینان 99 درصد، اثر مثبت و معنی‌دار بر درآمد سرانه دارد. اگر امید به زندگی یک درصد افزایش یابد، درآمد سرانه 374/2 درصد افزایش می‌یابد. داده‌های مورد استفاده در پژوهش نتوانستند شواهد کافی برای تأثیر منفی آلودگی محیط زیست بر سلامت ایجاد کنند. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می‌دهد، ضریب درآمد سرانه مثبت، اما توان دوم درآمد سرانه منفی می‌باشد. در نتیجه Uوارونه منحنی زیست‌محیطی کوزنتس برای ایران طی سال‌های مذکور تأیید شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Inter-relationship between Environmental Quality, per Capita Income and Public Health in Iran

نویسندگان [English]

  • Hamid Amadeh 1
  • Neda Alsadat Hamidian 2
1 Associate Professor, Faculty of Economics, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
2 M.Sc. Environmental Economics, Faculty of Economics, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

As early as the economic growth became a desirable goal to achieve, the environmental degradation appeared as a topical issue by environmentalists. Economic growth has exacerbated environmental problems which in turn limit sustainable economic growth and development. In addition, economic growth and technological advances have had an opposite effect on human health. Considering that Iran is a developing country and pursues sustainable economic growth, discussions on environmental degradation and public health should be of prime importance. The purpose of this study is, therefore, to investigate the inter-relationship between environmental quality, per capita income and public health in Iran during 1368-1393 using a simultaneous equation system and the 3SLS method. The results of the research indicate that the health at the level of 99% has a positive and significant effect on per capita income. If life expectancy increases by one percent, then per capita income will increase by 2/374 percent. The data used in this study could not provide sufficient evidence for the negative impact of environmental pollution on public health. The results also show that the per capita income coefficient is positive but the square of per capita income is negative. As a results, the findings confirm the existence of an inverted U-shaped relation between per capita income and the environmental pollution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Air Pollution
  • Economic Growth
  • Public Health
  • Simultaneous Equation