برآورد ارزش اقتصادی خدمات تفرجی – حفاظتی باغ گیاه‌شناسی ملی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری اقتصاد کشاورزی، پژوهشگر گروه پژوهشی اکولوژی انسانی-شهری کارگشا، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

اخیراً اقتصاددانان به نقش منابع طبیعی و محیط زیست در رفاه انسان‌ها پی برده‌اند و تلاش‌های زیادی برای ارزش‌گذاری کالاها و خدمات محیط‏زیستی انجام داده‌اند. در همین راستا این مطالعه به تعیین ارزش‌های تفرجی و حفاظتی باغ گیاه‌شناسی ملی ایران و اندازه‌گیری میزان تمایل به پرداخت افراد برای بازدید از این باغ با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط پرداخته است. بر این اساسبا استفاده از مدل لاجیت و رهیافت ارزش‌گذاری مشروط (CVM)، میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان از باغ گیاه‌شناسی ملی ایران برای ارزش‌های تفرجی و حفاظتی این باغ و همچنین ارزش تفرجی - حفاظتی سالانه آن محاسبه شده است.داده‌های مورد نیاز از طریق تکمیل ۲۰۰ پرسشنامه از بازدیدکنندگان باغ گیاه‌شناسی ملی در سال ۱۳۹۶ جمع‌آوری گردیده است.نتایج نشان داد که متوسط تمایل به پرداخت هر بازدیدکننده برای حفظ ارزش خدمات تفرجی ـ حفاظتی باغ گیاه‌شناسی ملی 980, 226 ریال می‌باشدکه با افزایش سطح درآمد و کاهش مبلغ پیشنهادی رابطه مثبت و با افزایش بعد خانوار و افزایش متغیر پیشنهاد دارای رابطه‌ای منفی است.با توجه به نتایج به دست آمده، 71 درصد از بازدیدکنندگان باغ گیاه‌شناسی ملی تمایل دارند حداقل مبلغ 000/100 ریال از درآمد ماهانه خود را برای حفظ خدمات آن اختصاص دهند. با توجه به تعداد سالانه بازدیدکنندگان در حال حاضر(18000-13000 نفر) و تمایل به پرداخت آنها، ارزش اقتصادی کل سالانه باغ گیاه‌شناسی ملی 8/4 میلیارد ریال و ارزش در هکتار نیز حدود 28 میلیون ریال برآورد گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating the Economic Value of Recreational-Conservation Services of the National Botanical Garden of Iran

نویسندگان [English]

  • Morteza Tahami Pour Zarandi 1
  • Fattaneh Kolivand 2
  • Mahya Varvani 2
1 Ph.D. of Agricultural Economics, Researcher of Kargosha Human-Urban Ecology Group, Tehran, Iran
2 M.Sc. Student of Energy Economic, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Economists have recently recognized the role of natural resources and the environment in human welfare and have made great efforts to evaluate environmental goods and services. The present study examines the recreational and conservation values of the National Botanical Garden of Iran and measures the willingness of people to pay a visit. Using the logit model and the contingent valuation method (CVM), the amount of willingness to pay by visitors is calculated for recreational and conservation values of the Garden as well as its annual recreational value. Required data is collected in 1396 through the completion of a 200 questionnaires from Botanical Garden visitors per year. The results show that the average willingness to pay per visitor to maintain the value of recreational-conservation services of the Botanical Garden is 226980 Rials, which has a positive relationship with the growing level of income and the decreasing proposed amount and a negative relationship with the increasing household’s size and the increase in the bid variable. According to the results obtained, 71% of Botanical Garden visitors tend to spend at least 100, 000 Rials of their monthly income to maintain its services. Given the annual number of current visitors (18, 000-13, 000 people) and their willingness to pay, the total annual economic value of the Garden is calculated at 4.8 billion Riyals and the value per hectare of the Garden is estimated at about 28 million Riyals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contingent Valuation
  • Logit Model
  • Willingness to Pay
  • National Botanical Garden of Iran