تعیین مؤلفه‌های توسعۀ اقتصاد گردشگری ایران با تأکید بر تغییرات اقلیمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد اقتصاد محیط زیست، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت تغییرات اقلیمی در توسعه صنعت گردشگری، این مطالعه با هدف ارزیابی وضعیت گردشگری طبیعی در ایران و ارائه راهکارهایی برای توسعه پایدار آن با تأکید بر متغیرهای اقلیمی، انجام شده است. برای این منظور با بهره‌گیری از رویکرد SWOT به تجزیه و تحلیل اطلاعات مستخرج از پرسشنامه‌های طراحی‌شده برای 60 نفر از خبرگان و کارشناسان سازمان گردشگری و حفاظت محیط زیست، در سال 1397 پرداخته شده است. نتایج ماتریس SWOT بیانگر آن است که بر اساس نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی که به ترتیب 203/2 و 756/2 می‌باشد، موقعیت گردشگری ایران در وضعیت راهبردهای محافظه‌کارانه (WO) قرار دارد. همچنین نتایج حاکی از آن است که اکوسیستم‌های متفاوت و مناظر زیبا با امتیاز 256/0، مؤثرترین نقاط قوت توسعه گردشگردی در ایران می‌باشد. علاوه بر آن کاهش بارندگی، افزایش دما و کمبود برنامه‌ریزی استراتژیک در بخش گردشگری با مشارکت سازمان محیط زیست با امتیاز 086/0 از جمله مهم‌ترین نقاط ضعف می‌باشند. طبق نتایج، افزایش کیفیت محیط زیست با امتیاز 188/0 برترین فرصت‌ها و افزایش دما، کاهش بارندگی سالانه و بالا رفتن تخریب و آلودگی‌های محیط‏زیستی مهم‌ترین تهدیدها را با امتیاز 068/0 در توسعه گردشگری ایران به خود اختصاص می‌دهند. بنابراین به نظر می‌رسد بهبود مدیریت نهادها و اجرای قوانین و مقررات حمایتی، نظارت بر اجرای آن‌ها و افزایش آگاهی عمومی مردم، در حیطه گردشگری و حفاظت از محیط زیست، می‌تواند در راستای توسعه هرچه بیشتر صنعت گردشگری در ایران، راهگشا باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Components of the Development of Economic Tourism in Iran with An Emphasis on Climate Change

نویسندگان [English]

  • Samaneh Abedi 1
  • Maliheh Sedaghat 2
1 Assistant Professor, Faculty of Economics, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
2 M.Sc., Environmental Economics, Faculty of Economics, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The climate change is regarded as one of the key factors affecting tourism industry. The aim of this study is to assess the current state of ecotourism in Iran and to provide solutions for its sustainable development with an emphasis on climate change variables. For this purpose, the SWOT approach and the information extracted from the questionnaires designed for 60 experts and professional in this field at the Tourism and Environmental Protection Organization have been used for the year 2018. The results of the SWOT matrix demonstrates that the final score of the internal and external factors evaluation matrix was 2/203 and 2/756, respectively. This would indicate that the status of Iranian tourism is at Home of Conservative Strategies (WO). The results also imply that the different ecosystem and spectacular and pristine landscapes weighing 0/256 are allocated the highest strengths. Likewise, reducing rainfall, increasing temperature and lack of strategic planning in the tourism sector with the participation of the Environmental Organization with a score of 0.086 are among the most important weaknesses. According to our findings, increasing the environmental quality with a score of 0.188 is the best opportunity while increasing the temperature, reducing annual rainfall and increasing the degradation and environmental pollution is one of the most important threats to the development of Iranian tourism with a score of 0.068. It follows,therefore, that with effective management of institutions and the implementation of supportive laws and regulations together with monitoring their implementation and raising public awareness in the field of tourism and conservation of the environment, to enhance further development of tourism industry in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecotourism
  • Environment Conservation
  • Climate Change
  • SWOT Analysis
  • Conservative Strategies