بررسی اثربخشی پروتکل کیوتو در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای (از منظر اقتصاد محیط زیست)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پژوهشکده اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

یکی از مهم‌ترین مسائل محیط‏زیستی امروز که بشر با آن مواجه است. گرم شدن زمین و تغییرات آب و هوایی است. دلیل اصلی این موضوع انتشار گازهای گلخانه‌ای است که از احتراق سوخت‌های فسیلی حاصل می‌شود. شکل‌گیری کنوانسیون‌های مختلف زیست‌محیطی نیز اهمیت موضوع را نشان می‌دهد. پروتکل کیوتو از مهم‌تربن توافقات جهانی تغییرات اقلیمی است که به منظور کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای که عامل اصلی گرم شدن زمین در دهه‌های اخیر محسوب می‌شود تشکیل شده است. این پروتکل، تنها کشورهای توسعه‌‌یافته را ملزم به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای نموده و کشورهای در حال توسعه را در مقطع زمانی خود معاف نموده است. در این مطالعه ضمن معرفی شاخص‌های اقتصادی توسعه پایدار در رابطه با انتشار گازهای گلخانه‌ای (دی‌اکسیدکربن، متان و دی‌اکسید نیتروژن) به بررسی وضعیت انتشار این گازها در کشورهای عضو پروتکل کیوتو (از جمله ایران) هم زمان با اجرای دور اول آن پرداخته شده است. در ادامه کشورهای عضو به سه گروه: کل کشورها، کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای در حال توسعه تقسیم شده‌اند. دوره زمانی پژوهشی 2012ـ1990 (با توجه به دسترسی به اطلاعات) می‌باشد. مدل مبنا به صورت داده‌های ترکیبی و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) برآورد شده است. نتایج حکایت از آن دارند که علی‌رغم اینکه کشورهای صنعتی سعی در انجام تعهدات خود در راستای کاهش انتشار گاز گلخانه‌ای دی‌اکسیدکربن داشته‌اند اما همچنان در روند جهانی با افزایش تولید و انتشار مواجه هستیم. نتایج تحقیق دو گاز گلخانه‌ای متان و دی‌اکسید نیتروژن نشان‌دهنده کاهش میزان انتشار هر دو گاز در هر سه گروه از کشورهای عضو پروتکل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Kyoto Protocol Effectiveness in Eliminating Green House Gases Emission (from an Environmental Economics Point of View)

نویسندگان [English]

  • Amir Hossein Mozayani 1
  • Hossein Sadeghi 2
  • Rezvan Yazdanpanah 3
1 Associate Professor, Economic Research Institute, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Tarbiat Modares University, Faculty of Management and Economics, Tehran, Iran
3 M.A. Graduate, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Global warming and climate change have been one of the most important environmental problem in recent decades. This has been generated by greenhouse gases emission resulting from fossil fuel combustion. The formation of various environmental conventions, including Kyoto Protocol, as a reaction implies the importance of these environmental issues. The said protocol is one of the most important agreements regarding climate change in order to reduce greenhouse gas emissions, which are the main reason of global warming in recent decades. This protocol obliged the developed countries to reduce greenhouse gas emissions while exempting developing countries. In this study, we analyze some stylized facts about greenhouse gases (carbon dioxide, methane/nitrogen) emission member state countries including Iran. By dividing countries to three main categories, i.e. all the countries, developed and developing countries, we then try to assess the Kyoto protocol effectiveness on eliminating greenhouse gases emission through the period of 1990-2012, pending on the availability of data. We have estimated our basic model by Panel data (GMM) technique. The results imply that although developed countries have tried to comply with their commitments to reduce greenhouse gas emissions of carbon dioxide, we are still facing the global trend of increasing production and emission. However, according to methane dioxide and nitrogen oxide, the results of our study indicate a reduction in the emissions of both gases in the three groups of protocol countries

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kyoto Protocol
  • Green House Gases
  • Pollution Emission
  • Cross Countries Studies