سنجش میزان انتشار د ی اکسید کربن توسط بخ شهای مختلف تولیدی و خانوارها ناشی از مصرف انرژی در ایران (رویکرد داده- ستانده زیست محیطی)

نویسندگان

چکیده

خانوارها به طور مستقیم و غیرمستقیم در انتشار آلاینده‌ها نقش دارند؛ نقش مستقیم آنها ناشی از مصرف نهایی انرژی و نقش غیرمستقیم مربوط به مصرف کالاهایی است که در فرآیند تولیدشان از انواع انرژی به عنوان نهاده واسطه استفاده شده است. هدف اصلی مقاله سنجش میزان انتشار آلاینده دی اکسید کربن ناشی از مصرف انواع حامل‌های انرژی توسط خانوارها در ایران است. سنجش در چارچوب مدل داده- ستانده بسط یافته
زیست محیطی با تفکیک واردات صورت گرفته است. به همین منظور در بخش تجربی از جدول بهنگام شده
داده- ستانده 1390، مرکز پژوهش‌های مجلس و ادغام آن با 27 بخش اقتصادی استفاده شده است. با توجه به اینکه آلایندگی منشا داخلی دارد، ابتدا جدول داده- ستانده داخلی و سپس میزان مصرف انواع انرژی و
دی اکسید کربن ناشی از آن برای بخش‌های اقتصادی و خانوارها به تفکیک محاسبه و بستر تهیه مدل
داده- ستانده بسط یافته زیست محیطی فراهم شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، سهم خانوارها از انتشار آلاینده CO2 به طور مستقیم 41 درصد و به صورت غیرمستقیم 29 درصد است. همچنین سهم فعالیت‌های اقتصادی در انتشار آلاینده CO2 به طور مستقیم 59 درصد و به صورت غیرمستقیم 71 درصد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Government Subsidies on Electricity Demand and Consumption for the Urban and Rural Households in Iran (A Systemic Solution)

نویسندگان [English]

  • fatemeh Bazazan
  • N eda Khosravani
چکیده [English]

Households directly and indirectly involved in emission .Their direct role of final energy consumption by themIndirect role in the production process of the energy consumption of goods that are used as intermediate inputs.The main purpose of this paper to measure the carbon dioxide emissions caused by energy consumption of households in Iran. Environmental input-output model developed to assess resolution capability above review is that the imports have taken place.Since the first input-output table built from local pollution&consumption of energy& carbon dioxide resulting from the economic sector &households is calculated separately& the context of the preparation of the data model - expanded output environment is providedBased on the results of the extended input-output modelwe can say that the share of households with CO2 emissions directly against 41% ، Indirectly is equal to 29%&، the share of economic activity in CO2 emissions directly & indirectly 59% versus 71% respectively.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • CO2
  • Economic Activities
  • Households
  • Input- Output Approach