بررسی تاثیر رشد اقتصادی، جمعیت و حجم تجارت خارجی بر انتشار گاز گلخان های CO2 (مقایسه کشورهای عضور سازمان OECD و غیرعضو منتخب شامل ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

پژوهش حاضر به بررسیتاثیر متغیرهای رشد اقتصادی، جمعیت و حجم تجارت خارجی بر آلودگی هوا در دو گروه از کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) و گروه کشورهای غیر عضو این سازمان -کشور ایران را نیز شامل می‌شود- با استفاده از مدل پانل دیتا در دوره زمانی 2010-1971 می‌پردازد. در این تحقیق شاخص آلودگی هوا گاز گلخانه‌ایCO2 بوده که در دو بخش کل اقتصاد و بخش حمل‌ونقل مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان شاخص رشد اقتصادی و نسبت مجموع صادرات و واردات کل بر تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص حجم تجارت خارجی مورد استفاده قرار گرفته است. بر این اساس، آلودگی هوا در قالب منحنی کوزنتس برایCO2 کل وCO2 بخش حمل‌ونقل بررسی و با یکدیگر مقایسه شد. برای هرکدام از این دو بخش، 3 مدل مختلف برآورد شد که در مجموع 12 مدل، در دو گروه از کشورهای مورد مطالعه، برآورد شد. نتایج، منحنیU معکوس برای گاز گلخانه‌ایCO2 کل وCO2 بخش حمل‌ونقل را برای در هر دو گروه از کشورهای عضو و غیرعضو سازمان OECDتایید کرد، اما نقطه برگشت منحنیU معکوس برای این دو گروه از کشورها با هم متفاوت است. نقطه برگشت منحنی برای گروه کشورهای عضو سازمان OECD، 43/51025 دلار و برای گروه کشورهای غیر عضو سازمان 73/6707 دلار به دست آمد که در مقایسه با میزان درآمد متوسط سرانه هر دو گروه از کشورها نشان می‌دهد که این دو گروه از کشورها هنوز به نقطه برگشت منحنی نرسیده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigatingthe Effect of Economic Growth, Population and Volume of Foreign Trade on CO2Greenhouse Gas Emissions (Comparing the Member Countries ofOECD and Non-elected Members Including Iran)

نویسندگان [English]

  • Hamed Biabi
  • Ahmadreza Shahpouri
  • Hamid Amirnejad
چکیده [English]

The present study examines the relationship between economic growth, population and volume of foreign trade and air pollution in the two groups of countries member of the OECD and non-OECD countries using panel data for the period 2010-1971 deals. Indicator of air pollution and greenhouse gas CO2in the transport sector and total sector. Kuznets curve for this purpose air pollution in the form of total CO2and CO2 transport sector were examined and compared. For each of these two sectors, 3 different models estimated that a total of 12 models for these two groups of countries studied were estimated. The results showed that the inverted U curve for total CO2emissions and CO2transport sector, in both groups of member countries of the OECD and non-OECD countries Confirmed but the turning point inverted U curve is different for the two groups of countries together. Curve turning point for US $ 51025.43 Group member states and non-member countries was US $ 6707.73, Compared with the average per capita income for both groups of countries shows that these two groups of countries still have not reached the turning point of the curve  but results showed that the tensile member states closer to the back curve.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Development
  • Trade Volume
  • Environmental Kuznets Curve
  • the Organization OECD
  • Turning Point
  • Air Pollution