عوامل موثر بر تخریب زیست محیطی کشورهای منا (متغیرهای ابزاری داد ههای ترکیبی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این مقاله با هدف بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و فشار بر طبیعت از منظر پایداری محیط زیست صورت گرفته است. برای این منظور، مجموع کاهش انرژی، مواد معدنی و جنگل خالص و خسارت ناشی از دی اکسید کربن به عنوان شاخصی جهت اندازه‌گیریفشاربرطبیعتوازداده‌هایتعدیلشده پس‌اندازخالص،تراکمجمعیت، تحصیلات، آزادسازی تجاری، قوانین و مقررات، دموکراسی و سرمایه‌گذاری استفاده شد. جهت بررسی رابطه بین متغیرها از روش پانل که شامل15 کشور و دوره زمانی 1990 تا 2011 است، استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل رگرسیون از روش اثرات ثابت پانلی متغیرهای ابزاری(IV) استفاده شد. نتایج نشان داد که رابطه مثبت و معنی‌داری میان درآمد سرانه و فشارهای زیست محیطی برای کشورهای منطقه منا وجود دارد که این اثر برای کشورهای با درآمد پایین‌تر، بسیار قوی‌تر است. نتایج کیفیت استانداردها و قوانین موجود برای کشورهای منطقه منا نیز حاکی از اثر مطلوب این شاخص بر محیط زیست است. همچنین افزایش تجارت باعث افزایش فشار بر طبیعت شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factor Affecting Disinvestment in Environmental Protection of MENA Countries (Panel Data Instrumental Variables Method)

نویسندگان [English]

  • Abbas Mirzaei
  • Hamed Dehghanpour
  • Mohammod Bakhshoodeh
  • Siyamak Jamshidi
چکیده [English]

Abstract
This paper aims to explore the relationship between the economic growth and the pressure on nature from the environmental sustainability perspective. The pressure on nature is measured by the natural disinvestment component of the Adjusted Net Savings data of the World Bank; which is the sum of energy, mineral, net forest depletions and carbon dioxide damage. Our panel consists of 15 countries and spans the period between 1990 and 2011. We employ a panel Fixed-Effects Instrumental Variable (IV) methodology. Regression analysis reveals that there is a positive relationship between income and pressure on nature in MENA, yet the effect is much stronger in low-income than in high-income countries. We found that increasing trade, all else equal, increases the pressure on nature

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:Environmental Sustainability
  • Economic Growth
  • Adjusted Net Savings
  • Panel Instrumental Variable