بررسی تاثیر کوتاه مدت وبلندمدت نابرابری توزیع درآمد بر کیفیت محیط زیست ایران با استفاده از رویکرد ه مجمعی بایر و هانک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی اثر نابرابری توزیع درآمد بر کیفیت محیط زیست در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1392- 1346است. برای این منظور با استفاده از روش بایر و هانک(2013) به بررسی هم‌جمعی بین متغیر آلودگی محیط زیست و متغیرهای درآمد سرانه، ضریب جینی و مصرف انرژی پرداخته شده است. نتایج برآورد الگوی خود توضیح با وقفه‌های گسترده(ARDL) بیانگر آن است که در کوتاه‌مدتوبلندمدترشداقتصادی تاثیری منفی بر کیفیت محیط زیست دارد. هرچند بهبود توزیع درآمد دارای تاثیر مثبتی بر کیفیت محیط زیست است، اما افزایش مصرف انرژی موجب بدتر شدن کیفیت
محیط زیست می‌شود. براین اساس، اجرای سیاست‌های بهبود توزیع درآمد در کنار بازنگری سیاست‌های بخش انرژی و استفاده از تکنولوژی‌های کمتر آلاینده، می‌تواند به عنوان یکی از ابزارهای دستیابی به اهداف بلندمدت توسعه مورد توجه برنامه‌ریزان اقتصادی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Long-run and Short-run Impactsof Income Inequality on Quality of Environment in Iran (An Application of the Bayer-HanckCointegrationApproach)

نویسندگان [English]

  • Javad Harati
  • Taghi Ebrahimi Salari
  • Toktam Amini
چکیده [English]

Abstract
The main objective of this study is investigation the impact of income inequality on quality of environment in Iran in the long-run and short-run. For this purpose, using annual data during the period 1967-2013 and Bayer-Hanck Cointegration approach to examine the impact of income inequality on environmental quality in Iran. The short-run and long-run effects of income inequality, economic growth and energy consumption on CO2emission in the Iran are examined with using the autoregressive distributed lag (ARDL) approach. The results show that more equitable distribution of income cause better environmental quality in the short-run and long-run. It is also the short-run and long run, economic growth has a beneficial effect on environmental quality, whereas energy consumption has a detrimental effect on the environment. Therefore, applying the income distribution improvement policies aside to revise energy sector policies and using the cleaner technologies can be used by policy makers as an instrument for long run development targets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Income Inequality
  • Environment Quality
  • Bayer-Hanck Cointegration Approach
  • Autoregressive with Distributed Lag Model