تحلیل علیت بین سرمایه اجتماعی و انتشار گاز دی‌اکسیدکربن در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی و محیط زیست،دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

3 کارشناس ارشد اقتصاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

با توجه به نقش سرمایه اجتماعی در بهبود کیفیت محیط زیست و توسعه پایدار، هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه علیت گرنجری بین سرمایه اجتماعی و انتشار گاز دی اکسید کربن در ایران است. در این مطالعه با استفاده از دادههای آماری سالهای 1388-1357 به بررسی رابطه علیت گرنجری به سه روش هیسائو، تودا و یاماموتو و آزمون کرانه‌ها مبتنی بر رهیافت ARDLپرداخته شده است. داده‌های سرمایه اجتماعی از مقاله سعادت (1387) استخراج شده و  نتایج حاصل نشان می‌دهد براساس هر سه آزمون انجام شده، رابطه علیت از طرف سرمایه اجتماعی به انتشار گاز دی اکسید کربن در ایران وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Relation between Causality of Social Capital and CO2 Emission in Iran in the Period of (1978-2009)

نویسندگان [English]

  • hamidreza arbab 1
  • . . 2
  • . . 3
1 assistant professor of agricultural and environment economics department,economic faculty,allameh tabataba'i university.
2 .
3 .
چکیده [English]

Considering, the effect of social capital on the improvement of quality of    environment and sustainable development, the main goal of this study is the investigation of relation of Granger Causality between two varieties, social capital and emission of CO2, in Iran. In this study, using data in the period of 1978-2009, the relation of Granger Causality has  been studied via 3 methods of Hsiao’s Granger Causality, Toda and Yamamato, and Bound Testing. The results of this study established a one way relation of Causality of social capital and CO2 emission in Iran. As a result, this study shows that social capital has a significant role to play in reduction of air pollution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • Sustainable Development
  • Granger Causality
  • Emission of Carbon Dioxide
آثاری اردکانی، پدرام (1390)، «بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مصرف انرژی در ایران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده اقتصاد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی.
وزارت نیرو، معاونت امور انرژی ترازنامه انرژی ایران، سال‌های مختلف.
رنانی، محسن و همکاران (1385)، «سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی، ارائه یک الگوی نظری»، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم انسانی)، جلد 21، شماره ٢، صص 151-133.
سعادت، رحمان (1387)، «برآورد روند سرمایه اجتماعی در ایران (با استفاده از روش فازی)»، مجله تحقیقات اقتصادی، (43) 83، صص 56-41.
صفدری، مهدی و همکاران (1387)، «بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی ایران»، فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی‌های اقتصادی سابق)، دوره 5، شماره 2، صص61-39.
فطرس، محمدحسن و میثم نسرین‌دوست (1388)، «بررسی رابطه آلودگی هوا، آلودگی آب، مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران 1383-1359»، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، سال 6، شماره 21، صص 135-113.
فیروزآبادی، سید احمد و حسین ایمانی جاجرمی (1385)، «سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی- اجتماعی در کلان‌شهر تهران»، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال 6، شماره 23، صص 224-197.
مرکز آمار ایران، سالنامه آماری، سال‌های مختلف.
موسوی، میرنجف و همکاران (1391)، «تحلیل فضایی رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار شهری (مورد: شهرهای استان آذربایجان غربی)»، مجله جغرافیا و توسعه، شماره 27، صص 18-1.
نصراللهی، زهرا و مرضیه غفاری‌گولک (1388)، «توسعه اقتصادی و آلودگی محیط زیست در کشورهای عضو پیمان کیوتو و کشورهای آسیای جنوب غربی (با تاکید بر منحنی زیست محیطی کوزنتس)»، پژوهشنامه علوم اقتصادی، سال 9، شماره 2، صص 126-105.
 
Cheng , B.S., and T.W. Lai (1997), “An Investigation of Cointegration and Causality between Energy Consumption and Economic Activity in Taiwan”, Energy Economics, 19, 435- 444.
Deker, P and E.M. Uslaner (2001), “Social Capital and Participation in Everyday Life”,Routledge press, London and New York.
Granger, C.W.J. (1969), “Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods”, Econometrica, Vol. 37,pp 424-438.
Granger, C.W.J. (1986), “Development in the Study of Cointegrated Economic Variables”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 48, 213- 228.
Hsiao, C. (1981), “Auto Regressive Modeling and Money- income Causality Detection”, Journal of Monetary Economics,- 85-106.
Isham, J. and S. Kahkonen (1999), “What Determines the Effectiveness of Community-Based Water Projects?,-Evidence from Central Java, Indonesia on Demand Responsiveness , Service Rules, and Social Capital, Social Capital Initiative Working Paper, Washington, DC, The World Bank, No. 14. 
Macias, Nelson and Watts (2012), “Environmental Concern, Social Capital and the Social Context of Tailpipe Emissions-Related Knowledge in Northern Climates”, A Report from the University of Vermont Transportation Research Center.
Mcmichae Megan (2007), “Social Capital and Energy Efficiency in Urban Household”, school of Construction Management and Engineering, University of Reading, England.
McMichael Megan (2007), “A Social Capital Approach to Household Energy Consumption”, School of Construction Management and Engineering The University of Reading,United Kingdom 1897-1905.
Narayan. D. and I. Pritchett (1999), “Cents and Sociability: Household Income and Social Capital in Rural Tauzauia”, Economic Development and Cultural Change, Vol. 47, No. 4.
Paudel , K.P., H. Zapata, M. Schafer, and H. Marzooghi (2005a), “Does Social Capital have a Role in Environmental Kuznets Curve? Spatial Panel Regression Model”, Paper Presented at the AAEA Meeting, Rhode Island, Providence, July 2005a.
Paudel, K.P. , H. Zapata, and D. Susanto (2005b), “An Empirical test of Environmental Kuznets Curve for Water Pollution”, Environmental and Resource Economics, 31(2005b):325-48.
Pesaran, M. H.(1996), Testing for the Existence of a Long run Relationship, DAE Working Paper No.9622, Department of Applied Economics, University of Cambridge.
Pesaran , M.H., Y. Shin, and R.J. Smith (2001),”Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships”, Journal of Applied Econometrics, Vol. 16, PP. 289 – 326.
Pretty, J. and H. Ward, Social Capital and the Environment, World Development 29(2001):209- 227.
Sergageldin, and C. Grootaert (2000), Definig Social Capital: An Integrating View.
Sergeldin , I (1996), “Sustainability as Opportunity and Problem of Social Capital”, Brown Journal of World Affairs, Vol. 3, No.2.
Toda, H.Y. and Yamamoto, T. (1995), “Statistical Inference in Vector Auto Regressions with Possibly Integrated Processes”, Journal of Econometrics, 66, 225- 250.