عوامل موثر بر هزینه‌های نظامی در کشورهای منطقه MENA با تاکید بر منابع طبیعی: رویکرد میانگین‌گیری مدل بیزی (BMA)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشگاه لرستان

چکیده

مقاله حاضر به بررسی تعیین‌کنندگان قوی هزینه‌های نظامی در کشورهای منطقه MENA (شامل ایران) با تاکید بر منابع طبیعی طی سال‌های 2014-1995 پرداخته است. به این منظور از 22 متغیر در سه دسته: 1- متغیرهای اقتصادی و اجتماعی،
2- متغیرهای سیاسی، استراتژیک و نظامی و 3- منابع طبیعی، استفاده شده است. روش مورد استفاده نیز رویکرد میانگین‌گیری مدل بیزی (
BMA) به‌دلیل ویژگی‌های مناسب برای در نظر گرفتن فرض عدم ‌اطمینان مدل است. با برآورد 100 هزار رگرسیون و میانگین‌گیری بیزی از ضرایب، تعیین‌کنندگان قوی هزینه‌های نظامی در کشورهای منطقه MENA مشخص شده‌اند. براساس نتایج به‌دست‌آمده، سهم درآمدهای منابع طبیعی از GDp و سهم صادرات سوخت از صادرات کالایی با علائم مثبت، دارای اثر بااهمیت بر هزینه‌های نظامی هستند. در بین منابع طبیعی، سهم درآمدهای نفتی از GDp با احتمالی حدود 99/0، تاثیری مثبت و حتمی (قوی) بر هزینه‌های نظامی داشته است. براساس سایر نتایج، در بین متغیرهای سیاسی، استراتژیک و نظامی، متغیرهای حوادث تروریستی، امتیاز جنگ‌آوری و متوسط هزینه‌های نظامی کل کشورهای منطقه MENA به‌ترتیب با اثرگذاری حتمی، بااهمیت و بااهمیت، اثر مثبتی بر هزینه‌های نظامی داشته‌اند. همچنین هیچ‌یک از متغیرهای اقتصادی و اجتماعی، معناداری و سطح احتمال لازم را برای اثرگذاری بر هزینه‌های نظامی نداشته‌اند. بر این اساس می‌توان گفت عوامل تعیین‌کننده هزینه‌های نظامی در کشورهای منطقه MENA، عوامل استراتژیک (تهدیدات جنگی و امنیتی) و رانت حاصل از منابع طبیعی (بالاخص نفت) هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examination of Affecting Factors on Military Expenditure in MENA Region Countries with an Emphasis on Natural Resources: Bayesian Model Averaging Approach (BMA)

نویسنده [English]

  • . .
.
چکیده [English]

This article examines the robust determinants of military expenditure in the MENA region countries (including Iran) with an emphasis on natural resources during the years of 1995-2014. For this purpose, 22 variables in three categories are used: 1.Economic and social variables 2.Political, strategic and military variables 3.Natural resources. Bayesian Model Averaging approach (BMA) is used, due to convenience feature to consider the uncertainty assumption of model. With estimation of 100000 regressions and Bayesian averaging of coefficients, robust determinants of military expenditure in the MENA region countries are specified. Based on the results, the share of natural resources revenues from GDP and the share of fuel exports from commodity exports have an important effect on military expenditure with positive signs. Among the natural resources, the share of oil revenues from GDP has a positive and robust effect on the military expenditure with a probability about 0.99. According to the others results, among the political, strategic and military variables, the variables of terrorist incidents, warfare score and the average military expenditures of the MENA region countries, respectively, have important influence on military expenditure. Also, none of the economic and social variables have significance and probability level requirement to influence on military expenditure. Accordingly, it can be said that strategic factors (war and security threats) and rents of natural resources (especially oil) are the factors determining the military expenditure in the MENA region countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Military Expenditure
  • Natural Resources
  • Bayesian Model Averaging (BMA) Approach
  • MENA Region Countries
بیضایی، ابراهیم (1380)، «رابطه‌ بین مخارج نظامی و برخی متغیرهای اقتصادی در ایران (1376-1351)»، فصلنامه علوم انسانی دانشگاه الزهرا، شماره 37 و 38.
حسنی‌، محمدحسین و صمد عزیزنژاد (1386)، «هزینه‌های دفاعی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی (مدل عرضه و تقاضای کل برای ایران)»، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، سال نهم، شماره 30، صص 212-193.
 
Abdelfattah, Y.M., A. Abu-Qarn and P. Dunne (2013), “The Demand for Military Spending in Egypt”, Defense and Peace Economics.
Ali, H. and O. Abdellatif (2013), “Military Expenditures and Natural Resources: Evidence from Rentier States in the Middle East and North Africa”, Defense and Peace Economics, Available at: http://dx.doi.org/10.1080/10242694.2013.848574.
Antonakis, N. (1996), “Military Expenditure and Economic Growth in Greece, 1960-90”, Journal of Peace Research, 34(1), 89-100.
Auty, R.M. (1993), “Sustaining Development in Mineral Economies: The Resource Curse Thesis”, Resources Policy, 20(1), 77-87.
Bannon, I. and P. Collier (2003), Natural Resources and Conflict: What can we do? In Natural Resources and Violent Conflict, Edited by I. Bannon and P. Collier, Washington DC: World Bank, 1-16.
Brauner, J. (2015), “Military Spending and Democracy”, Defense and Peace Economics, 26(4), 409-423.
Degger, S. (1986), “Economic Development and Defense Expenditure”, Economic Development and Cultural Change, 179-196.
Douch, M. & Solomon, B. (2013), Middle Powers and the Demand for Military Expenditures, Defense and Peace Economics, 25(6), 605-618.
Draper, D. (1995), “Assessment and Propagation of Model Uncertainty”, Journal of the Royal Statistical Society, Series B 57: 45-70.
Dunne, P.  and E. Nikolaidou (2001), “Military Expenditure and Economic Growth: A Demand and Supply Model for Greece, 1960–1996”, Defense and Peace Economics, 12(1), 4768.
Dunne, J.P. and S. Perlo-Freeman (2003), “The Demand for Military Spending in Developing Countries”, International Review of Applied Economics, 17(1), 23-48.
Farzanegan, M.R. (2011), “Oil Revenue Shocks and Government Spending Behavior in Iran”, Energy Economics, 33, 1055-1069.
Fonfria, A. and R. Marin (2012), “Determinants of the demand for Defense Expenditure in the NATO Countries”, Journal of the Higher School of National Defense Studies.
Guesnet, L. (2013), “Oil, Conflict and Military Expenditure: The Chad Example”, Conference Paper Presented at 17th Annual International Conference on Economics and Security SIPRI. Stockholm.
Hasan, N.A. (2014), Military Spending and Natural Resources: Evidence from Global Data, Department of Public Policy and Administration In partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Public Policy and Administration.    
Kass R. and A. Raftery (1995), “Bayes Factors”, Journal of the American Statistical Association, 90(430), 773-795.
Koop, G. (2003), Bayesian Econometrics, John Wiley & Sons Ltd, England.
Le Billon, P. (2005), Fueling War: Natural Resources and Armed Conflict, New York. NY: Routledge for the International Institute for Strategic Studies (IISS).
Leamer, Edward E. (1978), Specification searches, New York: John Wiley and Sons.
Maizels, A. and M. Nissanke (1986), “The Determinants of Military Expenditure in Developing Countries”, World Development, 14(9), 1125-1140.
Murdoch, J.C. and T. Sandler (2002), “Economic Growth, Civil Wars, and Spatial Spillovers”, Journal of Conflict Resolution, 46, 91–110.
Nikolaidou, E. (2008), “The Demand for Military Spending: Evidence from the EU15 (1961-2005)”, Defense and Peace Economics, 19(4), 273-292.
Perlo-Freeman, S. and J. Brauner (2012), “Natural Resources and Military Expenditure: The Case of Algeria”, The Economics of Peace and Security Journal, 7(1), 15-21.
Rosh, R.M. (1988), “Third World Militarization: Security Webs and the States they Ensnare”, Journal of Conflict Resolution, 32(4), 671–698.
Ross, M. (2004), “What do We Know about Natural Resources and Civil War?”, Journal of Peace Research, 41(3), 337–356. Available at: http://dx.doi. org/10.1177/0022343304043773
Sala-i-Martin, X., D. Gernot and I. M. Ronald (2004), “Determinants of Long-Term Growth: A Bayesian Averaging of Classical Estimates (BACE) Approach”, The American Economic Review, 94 (4), 813-835.
Sezgin, S. and J. Yildirim (2002), “Democracy and Military Expenditure: Cross Country Evidence”, Paper presented at the Sixth Annual Middlesex Conference on Economics and Security, Middlesex University Business School, London, 21–22 June 2002.
SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute), (2014),Yearbooks Armaments and Disarmaments and International Security, SIPRI-Oxford University Press, New York,Various Issues.
Solomon, B. (2005), “The Demand for Military Expenditures in Canada”, Defense and Peace Economics, 16(3), 171–189.
Varisco, A. E. (2010), “A Study on the Inter-Relation between Armed Conflict and Natural Resources and its Implications for Conflict Resolution and Peacebuilding”, Journal of Peace, Conflict and Development, 15(2), 124-139.