ارزش‌گذاری آبشارها و سازه‌های تاریخی شوشتر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده

آبشارهای شوشتر به عنوان یکی از جاذبه‌های اکوتوریستی و ژئوتوریستی استان خوزستان از مناطق مهم گردشگری ایران است. از این رو، مطالعه اهمیت این چشم‌انداز طبیعی و سازه‌های تاریخی آن می‌تواند در پیش‌بینی نیازها و رفع کمبودها و توسعه گردشگری منطقه موثر باشد. در این مطالعه میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای بهبود کیفیت آبشارها و سازه‌های تاریخی مربوطه با استفاده از روش ارزش‏گذاری مشروط و پرسشنامه انتخاب دوگانه تعیین شده است. اطلاعات مورد نظر با استفاده از تکمیل 300 پرسشنامه از بازدیدکنندگان به صورت تصادفی در بهار 1393 جمع‌آوری شده است. برای برآورد میزان تمایل به پرداخت از مدل رگرسیونی لاجیت استفاده شد. میانگین تمایل به پرداخت مردم حدود 26/18351 ریال و با توجه به میانگین تعداد دفعات بازدید افراد در سال که معادل 2/9 بار در سال بوده است، مقادیر پرداختی سالانه هر فرد معادل 59/168831ریال به‌دست آمده است. نتایج نشان می‌دهد متغیرهای سن، جنسیت، بعد خانوار، تحصیلات، درآمد و مبلغ پیشنهادی تاثیر معنی‌داری بر میزان تمایل به پرداخت مردم دارند به‌گونه‌ای که متغیرهای سن، جنسیت، بعد خانوار و مبلغ پیشنهادی، تاثیر منفی و دو متغیر درآمد و سطح تحصیلات، تاثیر مثبت بر تمایل به پرداخت دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation Waterfalls and Historic Structures in Shushtar

نویسندگان [English]

  • Navid KargarDehbidi 1
  • . . 2
1 Ph. D. Student of Economics of Natural Resources and Environment, College of Agriculture, Shiraz University
2 .
چکیده [English]

Shushtar waterfalls as one of the ecotourism and geotourism attractions in Khuzestan province, is an important tourism area in Iran. Therefore, study of importance of the natural landscape and historic structures can be useful in forecast needs, removal of shortages and tourism development in the region. In this study willingness to pay by visitors to this site is calculated.. We use contingent valuation method and dichotomous choice questionnaire for this purpose. Samplers were conducted using the 300 questionnaires randomly from the Shushtar’s people in spring 2014. Logit regression model was used in order to estimate the willingness to pay. Average willingness to pay was estimated about 18351.26 Rial and due to the average number of visiting per year, 2.9 times per year, the annual payment have been obtained about 168831.59 Rial for each person. The results shows that the following variables, age, gender, household size, education, income and offered price have significant effects on people's willingness to pay. In the meantime, variables of age, gender, household size and offered price have negative effect and two variables of income and level of education have a positive impact on willingness to pay.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Waterfalls
  • Historic Structures
  • Shushtar
  • Willingness to Pay
  • Logit Regression Model
خاکسارآستانه، حمیده، محمود دانشورکاخکی ، وحید کلاته عربی و سید محمدرضا اکبری سیدمحمدرضا (1390)، «برآورد ارزش تفریحی پارک‌های جنگلی شهر مشهد با استفاده از روش ارزش‎گذاری مشروط (CVM)»، تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 3(2): 78-61.
پیری، مهدی، مهدیه مسنن مظفری مهدیه و ابراهیم جاودان (1388)، «برآورد تمایل به پرداخت افراد برای ارزش وجودی (مطالعه موردی جنگل‌های ارسباران)»، نشریه جنگل و فرآورده‌های چوب (منابع طبیعی ایران)، 62(4): 357-343.
شرزه‌ای، غلامعلی و وحید ماجد (1394)، «ارزش‎گذاری بهبود کارکردهای زیست‌محیطی رودخانه زرینه‌رود با استفاده از روش آزمون انتخاب»، فصلنامه علوم محیطی،13(2): 144-133.
امامی میبدی علی و مرتضی قاضی (1387)، »برآورد ارزش تفریحی پارک ساعی در تهران با استفاده از روش ارزش‎گذاری مشروط»، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، شماره 12(36): 202-187.
 
Amirnejad, H., S. Khalilian, M. H. Assareh and M. Ahmadian (2006), “Estimating the Existence Value of North Forests of Iran by Using a Contingent Valuation Method”, Ecological Economics, 58(4), 665-675.
Asafu-Adjaye, J. and S. Tapsuwan (2008), “A Contingent Valuation Study of Scuba Diving Benefits: Case Study in Mu Ko Similan Marine National Park, Thailand”, Tourism Management, 29(6), 1122-1130.
Bishop, R. C. and T. A Heberlein (1979), “Measuring Values of Extramarket Goods: Are Indirect Measures Biased?”, American Journal of Agricultural Economics, 61(5), 926-930.
Guo, Z., X. Xiao, Y. Gan and Y. Zheng (2001), “Ecosystem Functions, Services and their Values–a Case Study in Xingshan County of China”, Ecological Economics, 38(1), 141-154.
Hanemann, W. M. (1984), “Welfare Evaluations in Contingent Valuation Experiments with Discrete Responses”, American Journal of Agricultural Economics, 66(3), 332-341.
Hanemann, W. M. (1994), “Valuing the Environment through Contingent Valuation”, The Journal of Economic Perspectives, 8(4), 19-43.
Lee, C. and S. Han (2002), “Estimating the Use and Preservation Values of National Parks Tourism Resources Using a Contingent Valuation Method”, Tourism Management, 23: 531-540.
Lehtonen, E., J. Kuuluvainen, E. Pouta, M.  Rekola and C. Z. Li (2003), “Non-market Benefits of Forest Conservation in Southern Finland”, Environmental Science & Policy, 6(3), 195-204.
Loomis, J. B., J. M. González and A. Gonzalez-Caban (2007), “Spatial Limits of the TCM Revisited: Island Effects”, in Selected Paper Prepared for Presentation at the Western Agricultural Economics Association Annual Meeting, Portland, Oregon.
Mitchell, R. C. and R. T. Carson (1989), “Using Surveys to Value Public Goods: the Contingent Valuation Method”, Resources for the Future.
Pearce, D. W. and R. K. Turner (1990), “Economics of Natural Resources and the Environment”, JHU Press.
Sattout, E. J., S. N.  Talhouk and P. D. S. Caligari (2007), “Economic Value of Cedar Relics in Lebanon: an Application of Contingent Valuation Method for Conservation”, Ecological Economics, 61(2), 315-322.
UNESCO World Heritage in Iran, France (2009), whc.unesco.org
Venkatachalam, L. (2004), “The Contingent Valuation Method: A Review”, Environmental Impact Assessment Review, 24(1), 89-124.