اعضای هیات تحریریه

سردبیر

علی اصغر بانوئی

دکتری اقتصاد استاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

banouei7yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر نعمت‌الله اکبری

دکتری اقتصاد استاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان

nemata1344yahoo.com

سید محمد سعید نوری نائینی

دکتری اقتصاد استاد، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

noorimsaeedyahoo.com

محمد قلی یوسفی

دکتری اقتصاد استاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

yousefiatu.ac.ir

رضا مکنون

دکتری عمران استاد،دانشکده عمران دانشگاه امیرکبیر

maknoonaut.ac.ir

فاطمه بزازان

دکتری اقتصاد دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی واقتصادی دانشگاه الزهرا

fbazzazanalzahra.ac.ir

تقی شامخی

دکتری اقتصاد منابع طبیعی استاد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

tshamekhut.ac.ir

مدیر مسئول

عاطفه تکلیف

دکتری اقتصاد دانشیار، گروه اقتصاد انرژی، کشاورزی و محیط زیست، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

a.taklifatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

عبدالرسول قاسمی

دکتری اقتصاد دانشیار، گروه اقتصاد انرژی، کشاورزی و محیط زیست دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

ghasemi.ahotmail.com

رامتین جولائی

دکتری اقتصاد کشاورزی دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

r_joolaieyahoo.com

حمید رضا ارباب

دکتری اقتصاد دانشیار، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

hamidrezaarbabgmail.com

پرویز محمدزاده

دکتری اقتصاد استاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز

pmohamadzadehyahoo.com

مجید مخدوم

دکتری اقتصاد محیط زیست استاد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

mmakhdomut.ac.ir

جواد ترکمانی

دکتری اقتصاد استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

javad.torkamanigmail.com