اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سمانه عابدی

دانشگاه علامه طباطبایی

sssabedi.allamehgmail.com
0000-0002-8878-4588

اعضای هیات تحریریه

دکتر نعمت‌الله اکبری

دکتری اقتصاد استاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان

nemata1344yahoo.com

محمد قلی یوسفی

دکتری اقتصاد استاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

aris.atu.ac.ir/yousefi
yousefiatu.ac.ir

رضا مکنون

دکتری عمران استاد،دانشکده عمران دانشگاه امیرکبیر

maknoonaut.ac.ir

تقی شامخی

دکتری اقتصاد منابع طبیعی استاد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

tshamekhut.ac.ir

عبدالرسول قاسمی

دکتری اقتصاد دانشیار، گروه اقتصاد انرژی، کشاورزی و محیط زیست دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

aris.atu.ac.ir/a.ghasemi
ghasemi.ahotmail.com
0000-0002-6466-1137

h-index: 3  

رامتین جولائی

دکتری اقتصاد کشاورزی دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

r_joolaieyahoo.com

حمید رضا ارباب

دکتری اقتصاد دانشیار، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

aris.atu.ac.ir/arbab
hamidrezaarbabgmail.com

h-index: 1  

مجید مخدوم

دکتری اقتصاد محیط زیست استاد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

mmakhdomut.ac.ir

جواد ترکمانی

دکتری اقتصاد استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

javad.torkamanigmail.com

محمد رضا پاکروان

دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی و توسعه روستائی دانشگاه لرستان

pakravan.mlu.ac.ir
09361377680
0000-000-1570-4954

سمانه عابدی

اقتصاد محیط زیست معاون پژوهشی دانشکده اقتصاد-دانشیار علامه طباطبائی

sssabedi.allamehgmail.com
09122099962
0000-0002-8878-4588