اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سمانه عابدی

دانشگاه علامه طباطبایی

sssabedi.allamehgmail.com
0000-0002-8878-4588

اعضای هیات تحریریه

حمید رضا ارباب

دکتری اقتصاد دانشیار، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

aris.atu.ac.ir/arbab
hamidrezaarbabgmail.com

h-index: 1  

حمید امیرنژاد

اقتصاد استاد هیات علمی دانشگاه مازندران

hamidamirnejadyahoo.com
09111275328

محمد رضا پاکروان

دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی و توسعه روستائی دانشگاه لرستان

pakravan.mlu.ac.ir
09361377680
0000-000-1570-4954

ایرج صالح

اقتصاد کشاورزی و محیط زیست عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی - دانشکده کشاورزی - دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی - دانشگاه تهران

isalehut.ac.ir
0 912 661 9499

سمانه عابدی

اقتصاد محیط زیست معاون پژوهشی دانشکده اقتصاد-دانشیار علامه طباطبائی

sssabedi.allamehgmail.com
09122099962
0000-0002-8878-4588

عبدالرسول قاسمی

دکتری اقتصاد دانشیار، گروه اقتصاد انرژی، کشاورزی و محیط زیست دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

aris.atu.ac.ir/a.ghasemi
ghasemi.ahotmail.com
0000-0002-6466-1137

h-index: 3  

ویدا ورهرامی

اقتصاد هیات علمی دانشگاه شهیدبهشتی

vida.varahramigmail.com
09126147044

h-index: 6  

حسین یوسفی سهزابی

اقتصاد محیط زیست دانشیار دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

hosseinyousefi@ut.ac.ir
hosseinyousefiut.ac.ir
09124151174
0000-0002-6372-5127

h-index: h-index: 42