نویسنده = ���������� ���������������� �����������������������