نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. محاسبه کارایی فنی زیست محیطی در استان‌های ایران

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 81-103

10.22054/eenr.2016.8408

پریا پارسا؛ سید عبدالمجید جلائی اسفندآبادی؛ زین العابدین صادقی