نویسنده = الهه کوچکی
اثر رابطه غیرخطی دولت بر رشد اقتصادی و ارتباط آن با منحنی زیست محیطی کوزنتس در ایران

دوره 3، شماره 4، اردیبهشت 1398، صفحه 47-72

10.22054/eenr.2019.12469

الهه کوچکی؛ سید عبدالمجید جلائی اسفندآبادی