نویسنده = ���������� �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر آلودگی محیط زیست در کشورهای عضو منا

دوره 3، شماره 4، بهار 1398، صفحه 113-130

10.22054/eenr.2019.12472

مرجانه میرزایی؛ حمید رضا حرّی؛ زین العابدین صادقی