نویسنده = ������������ ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل علیت بین سرمایه اجتماعی و انتشار گاز دی‌اکسیدکربن در ایران

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-24

10.22054/eenr.2017.9065

حمیدرضا ارباب؛ حمید آماده؛ معصومه السادات سجادی