نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کشش جانشینی بین نهاده‌های آلوده‌کننده و غیرآلوده‌کننده در کارگاه‌های صنعتی ایران

دوره 3، شماره 5، تابستان 1398، صفحه 21-47

10.22054/eenr.2019.12474

زین العابدین صادقی؛ سید عبدالمجید جلایی اسفند آبادی؛ مریم قاسمی