بررسی کشش جانشینی بین نهاده‌های آلوده‌کننده و غیرآلوده‌کننده در کارگاه‌های صنعتی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 استاد گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

3 کارشناس ارشد اقتصاد انرژی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

با توجه به آلودگی‌های زیست‌محیطی ایجادشده توسط سوخت‌های فسیلی، انرژی‌های نو می‌توانند جانشین‌های خوبی برای این‌گونه سوخت‌ها باشند. این جانشینی منافعی شامل کاهش وابستگی به واردات حامل‌های انرژی، فراهم کردن بازارهای جدید و ایجاد فرصت‌های شغلی برای کشورها را به دنبال دارد. نگاهی به ساختار فعلی بخش صنعت در ایران نشان می‌دهد که به غیر از صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی، عمده زیر بخش‏های صنعتی در ایران بر صنایع مبتنی بر نفت و گاز و مواد معدنی متمرکز شده است. در این مطالعه 22 صنعت از کارگاه‌های صنعتی مورد مطالعه قرار گرفته است و همچنین دو نهاده غیرآلوده‌کننده سرمایه و نیروی کار و دو نهاده آلوده‌کننده انرژی که خود شامل 9 نوع انرژی از جمله بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت سیاه، نفت کوره، گاز مایع، زغال چوب، زغال سنگ، گاز طبیعی و برق و نهاده آلودگی که همان دی‌اکسید‌کربن می‌باشد، در جریان تولید بررسی شده‌است. در این مطالعه از تابع هزینه ترانسلوگ برای مدل‌سازی نهاده‎ها استفاده شده است. پس از اینکه مدل به روش سیستم معادلات همزمان (SUR) تخمین زده شد، 5 نوع کشش جانشینی شامل کشش خود نهاده، متقاطع، آلن، موریشیما و سایه‌ای مک فادن محاسبه شده‌است و روابط نهاده‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج نشان می‌دهد که نهاده سرمایه با تمامی نهاده‌ها قابلیت جانشینی دارد. نهاده نیروی کار با تمامی نهاده‌ها به جز نهاده آلودگی که مکمل می‏باشد قابلیت جانشینی دارد، نهاده‌های آلوده‌کننده نیز دارای رابطه مکملی با یکدیگرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating theElasticity of Substitution Between Polluting and Non-polluting Inputs in Iranian Industrial Workplaces

نویسندگان [English]

  • Zeinolabedin Sadeghi 1
  • Sayed Abdul Majid Jalaee Esfand Abadi 2
  • maryam ghasemi, 3
1 Associate Professor, Department of Economics, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
2 Professor, Department of Economics, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
3 M. Sc. Graduate, Energy Economics, Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

Renewable energies have become a major substitute for fossil fuel energy sources. It has important advantages such as decreasing the dependence on foreign oil imports, providing additional markets and creating job opportunities. An examination of the current structure of Iranian industrial sector reveals the fact that with the exemption of food and beverage industries, the major Iranian industrial sub-sectors are based on oil, gas and minerals industries. In this study, 22 industries are studied amongst the industrial workplaces. In addition, two nonpolluting inputs, i. e., capital and labor and two polluting energy inputs including nine different types of energies, i. e., gasoline, gas oil, kerosene, residual fuel oil, LPG, charcoal, coal, natural gas, and electricity together with the pollutant input which is the carbon dioxide are studied in the production process. We have used the Translog Cost Fuction in the modeling of inputs. Having the model estimated using the SUR sumultaneous equations, five types of elasticity of substitution including inputs own elasticity, cross elasticity, Allen, Morishima, and McFadan shadow elasticities are calculated and the input relationships are investigated. The results show that the capital input is substitutable with all the considered inputs, the labor input substitutalbe with all the other inputs except for the complementary polluting input. And finally, the polluting inputs have an inter-complementary relation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Translog Cost Function
  • Polluting Inputs
  • Nonpolluting Inputs
  • Elasticities of Substitution