کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
تحلیل علیت بین سرمایه اجتماعی و انتشار گاز دی‌اکسیدکربن در ایران

دوره 2، شماره 3، دی 1397، صفحه 1-24

10.22054/eenr.2017.9065

حمیدرضا ارباب؛ حمید آماده؛ معصومه السادات سجادی