کلیدواژه‌ها = آلودگی محیط زیست
تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر آلودگی محیط زیست در کشورهای عضو منا

دوره 3، شماره 4، اردیبهشت 1398، صفحه 113-130

10.22054/eenr.2019.12472

مرجانه میرزایی؛ حمید رضا حرّی؛ زین العابدین صادقی