کلیدواژه‌ها = سوخت‌های فسیلی
اثر تغییر ساختار مصرف خانوارها بر انتشار آلاینده‌های هوا: تحلیل تجزیه ساختاری

دوره 3، شماره 4، اردیبهشت 1398، صفحه 93-112

10.22054/eenr.2019.12471

مهدیه مودی؛ رمضان حسین زاده؛ جواد شهرکی