تجزیه و تحلیل اقتصادی مصرف انرژی در مزارع تولید چای شهرستان لاهیجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس اقتصاد کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

2 استادیار اقتصاد کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی‬، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

چکیده

کشاورزی مدرن امروزی بیش از گذشته به انرژی و به خصوص سوخت‌های فسیلی وابسته است. با توجه به اهمیت تولیدات کشاورزی در ایران، هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان مصرف انرژی و شاخص‌های انرژی در تولید محصول چای در شهرستان لاهیجان می‌باشد. پژوهش به صورت میدانی بوده و برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. نتایج نشان داده میانگین انرژی‌های ورودی برای محصول چای در منطقه مورد مطالعه 8/11755 مگاژول بر هکتار و میانگین انرژی خروجی 87/6064 مگاژول بر هکتار بوده است. میانگین کارایی انرژی تولید چای 86/0محاسبه شده و میانگین بهره‌وری انرژی، انرژی ویژه و همچنین میانگین افزوده انرژی در این بررسی به ترتیب 079/1، 81/1 و 5711- محاسبه شده است. مقایسه اثر انرژی نهاده‌های مستقیم و غیر‌مستقیم نشان داده که اثر انرژی نهاده‌های مستقیم بر عملکرد محصول چای بیشتر از اثر انرژی نهاده‌های غیر مستقیم است و همچنین مقایسه اثر نهاده انرژی‌های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر نیز نشان ‌داده که اثر انرژی نهاده‌های تجدید‌ناپذیر بر عملکرد بیشتر از اثر انرژی نهاده‌های تجدیدپذیر است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که مزارع چای مورد بررسی از کارایی انرژی لازم برخوردار نبوده، به طوری که در این واحدها افزایش در مصرف نهاده‌ها از افزایش در تولید پیشی گرفته است. لذا این امر در نهایت سبب کاهش کارآیی مصرف انرژی در واحدهای مذکور شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic Analysis of Energy Consumption in Lahijan City Tea Production Farms

نویسندگان [English]

  • Mehrshad Sharifi 1
  • Reza Esfanjari Kenari 2
  • Fatemeh Padidar KhanaChah 1
1 B. Sc. of Agricultural Economics, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Guilan, Iran
2 Assistant Professor of Agricultural Economics, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Guilan, Iran
چکیده [English]

Modern agriculture more than ever is dependent on energy, especially fossil fuels. Considering the importance of agricultural products in Iran, the present study aims to investigate the energy consumption and energy indices during the tea production in Lahijan County. Required data were collected through questionnaire. Results show that the average input energy and output energy is 11755. 8 Mj. ha-1 and 6064. 87 Mj. ha-1 for the tea product in the said region, respectively. The average energy efficiency, energy productivity, specific energy and added energy related to tea production were calculated as 0. 86, 1. 079, 1. 81 and 5711, respectively. In addition, the comparison of the effect of renewable and non-renewable energy sources show that the energy effect of non-renewable energies on yield is more than the energy effect of renewable inputs. We have also demonstrated that the energy efficiency in the tea farms under the study is low, implying that for these farms the increase in inputs has exceeded the yield increase. Therefore, it causes a reduction in energy consumption efficiency in intended farms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Renewable Energy
  • Energy Productivity
  • Energy Efficiency
  • Tea
  • Lahijan