دوره و شماره: دوره 3، شماره 5، تابستان 1398 
5. تأثیر نرخ بهره‌برداری آب بر رشد اقتصادی ایران

صفحه 99-126

10.22054/eenr.2019.12477

فرشته ملک محمودی؛ اسفندیار جهانگرد؛ آرین دانشمند