«اثر تغییر اقلیم بر رشد تولید ناخالص داخلی در 27 استان ایران» (با استفاده از روش داده‌های پانل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه اقتصاد انرژی، کشاورزی و محیط زیست، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد اقتصاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

چکیده

تغییر اقلیم مهم‌ترین پدیده‌ای است که به طور مستقیم محیط‌زیست را در سراسر دنیا تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. تأثیر این پدیده جهانی در کشورهای مختلف  میزان متفاوتی دارد. ایران در منطقه خاورمیانه که یک منطقه خشک و نیمه‌خشک جهان است واقع شده، بنابراین با بحران آب مواجه است و از تغییر اقلیم و پیامدهای آن مصون نخواهد بود. در این تحقیق اثر متغیرهای اقلیمی دما و بارش بر رشد تولید ناخالص داخلی 27 استان ایران بررسی شده است. همچنین نیروی کار، سرمایه‌گذاری و مصرف حامل‌های انرژی از دیگر متغیرهای کنترلی استفاده شده در این تحقیق هستند. با تخمین مدل به روش داده‌های پانل برای سال‌های 1379 تا 1393، نتایج حاکی از اثر منفی دما بر رشد تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت و بدون نفت در استان‌ها می‌باشد و همچنین افزایش در بارش، باعث افزایش در رشد تولید ناخالص داخلی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Climate Change Impacts on GDP Growth in 27 Provinces in Iran (A Panel Data Approach)

نویسندگان [English]

  • Seyed Hosein Mirjalili 1
  • Hamid Amadeh 2
  • Mahdis Motaghian Fard 3
1 Professor, Institute for Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Economics, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
3 MA in Economics, Institute for Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran
چکیده [English]

Climate change is the most important phenomenon that directly affects the environment worldwide. The effect of this global phenomenon varies across countries. Some of the consequences of climate change worth mentioning are disappearing of glaciers, the sea level rise and the declining crop yields in Iran being located in an arid and semi-arid area in the Middle East region as well as facing the water crisis hence will not be immune to climate change and its consequences. In this paper, we investigate the effect of climate variables such as temperature and precipitation on GDP growth in 27 provinces in Iran. The labor force, investment and energy consumption are the control variables. We have estimated the panel data model for the years 2000 to 2015. The results indicate a negative effect of temperature on GDP growth with or without the oil production. We have also demonstrated that the rising rainfall contributes to GDP growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate Change
  • Economic Growth
  • Global Warming
  • Greenhouse Gases
  • Panel Data
  • Iran