تأثیر رشد اقتصادی بر کیفیت محیط زیست با استفاده از روش متاآنالیز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

2 استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

3 استاد دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران

چکیده

فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس(EKC) نشان می‌دهد که رابطه u وارونه بین آلودگی محیط زیست و درآمد سرانه وجود دارد. این مطالعه به بررسی تأثیر رشد اقتصادی بر کیفیت محیط زیست با استفاده از روش متاآنالیز در ایران و برخی کشورهای منتخب می‌پردازد. بدین منظور بدون محدودیت زمانی ومکانی 13 تحقیق با 84 مدل رگرسیون که شرایط ورود به متاآنالیز را داشتند انتخاب و بررسی گردیده‌اند. داده‌ها با استفاده از نرم افزارهای Stata و CMA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. نتایج نشان می‌دهد که اندازه اثر رشد اقتصادی بر کیفیت محیط زیست (معکوس گاز دی‌اکسیدکربن) تقریباً برابر با ۲۲/0 است و فرضیه (EKC) تأیید می‌شود. یعنی با افزایش رشد اقتصادی، کیفیت محیط زیست بهبود می‌یابد. همچنین اندازه اثر متغیر مصرف انرژی وتراکم شهرنشینی به ترتیب معادل۴/۱ و۳۴/۰ به دست آمده که طبق تفسیر کوهن به ترتیب بیانگر اندازه اثر در سطح بالا وپایین است. متغیرهای جمعیت، سطح سواد، درجه باز بودن تجاری و سرمایه‌گذاری ثابت خارجی نیز از دیگر متغیرهای تأثیرگذار بر کیفیت محیط زیست بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Economic Growth on Environmental Quality: Using Meta-Analysis Method

نویسندگان [English]

  • Hadis Zanganeh 1
  • Ali Sayehmiri 2
  • Korush Sayehmiri 3
  • Abdollah Shayian 2
1 MA Student, Economic Department , Humanities and Social Science Faculty, Ilam University, Ilam, Iran
2 Assistant Professor, Economic Department, Humanities and Social Science Faculty, Ilam University, Ilam, Iran
3 Professor, Bio-Statistics Department, Ilam Medicine University, Ilam, Iran
چکیده [English]

The Kuznets Environmental Curve (EKC) hypothesis shows that there is an inverse relationship between environmental pollution and per capita income. This study examines the impact of economic growth on environmental quality using meta-analysis in Iran and a number of selected countries. We have chosen and examined 13 research works with 84 regression models. The related data are analyzed using STATA and CMA softwares. The results show that the effect of economic growth on environmental quality is approximately 0.22, hence confirming the EKC hypothesis. In other words, by achieving higher levels of economic growth the quality of the environment would improve. The effect size of energy consumption and urbanization is 1.4 and 0.34, respectively. This result, according to Kuhn's interpretation, indicates the effect size at the upper and lower levels, respectively. Population, literacy rate, degree of trade openness and fixed foreign investment are also other variables affecting the quality of the environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Growth
  • Environmental Quality
  • Kuznets Environmental Curve
  • Meta-Analysis