برآورد تمایل به پرداخت بهای تفریحی و حفاظتی باغ گلهای کرج با رویکرد ارزش گذاری مشروط (CVM)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

2 فارغ التحصیل اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

هدفاز این مطالعه برآورد ارزش تفریحی و حفاظتی باغ گل‏های پارک چمران، در شهر کرج ‌می‌باشد. برای این منظور 125 پرسش‌نامه در سال 1392 از بازدیدکنندگان باغ مورد مطالعه، جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده حاکی از آن است که، 79 درصد پاسخ دهندگان برای ارزش حفاظتی باغ و 89 درصد برای ارزش تفریحی تمایل به پرداخت داشته‌اند. همچنین نتایج بیانگر آن است که حداکثر تمایل به پرداخت هر فرد برای ارزش حفاظتی، 5/19778 ریال و برای ارزش تفریحی، 9/4834 ریال به ازای هر فرد برآورد شده است. با توجه به نتایج مطالعه مهمترین عوامل اثرگذار بر تمایل به پرداخت برای ارزش حفاظتی مبلغ پیشنهاد، درآمد، شغل و دیدگاه‌های نگرشی بوده و برای تمایل به پرداخت برای ارزش تفریحی مبلغ پیشنهاد، تحصیلات و دیدگاه‌های نگرشی بوده است. در این راستا پیشنهاد می‌شود که مسؤلین باغ گل‏ها، به ایجاد دو انتخاب حق عضویت و ورودیه برای شهروندان جهت ورود به باغ مورد نظر اقدام نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.Estimated Willingness to Pay for Value of Recreation and Conservation Garden Flowers in Karaj with Contingent Valuation Method (CVM)

نویسندگان [English]

  • Samaneh Abedi 1
  • . . 2
1 Assistant Professor of Faculty of Economics, Allameh Tabataba'i University
2 .
چکیده [English]

The purpose of this study was to estimate the value of recreation and conservation garden flowers at Chamran Park in the city of Karaj.  For this purpose, 125 questionnaires were collected in 2013 from visitors to the garden have been analyzed. The analysis of collected data indicate that 79 percent of respondents to the conservation garden and 89 percent were willing to pay for entertainment value. The results indicate that the maximum willingness to pay per person for the conservation and recreational value respectively is estimated 19778.5 and 4834.9 Rials. According to the results the most important factors affecting willingness to pay for preservation value bidder are income, occupation and attitude and willingness to pay for recreational value bidder, education and attitude. In this regard, it is suggested that the officials of garden flowers, to create two choices dues and fees for citizens to apply for entry to the garden.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flowers Gardens
  • Recreational Value
  • Conservation Value
  • Willingness to Pay
  • Valuation
اسماعیلی، ع. الف. و غزالی، س. (1388)، تعیین ارزش حفاظتی رودخانه کر در استان فارس با استفاده از تمایل به پرداخت افراد، فصلنامه اقتصاد کشاورزی، جلد 3، شماره 3، صفحه 120-107.
امامی میبدی، ع. و قاضی، م. (1387)، برآورد ارزش تفریحی پارک ساعی در تهران با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط، فصلنامه پژوهش‏های اقتصادی ایران، سال 12، شماره 36، صفحه 202-187.
امیرنژاد، ح و خلیلیان، ص. (١٣٨٥)، تعیین ارزش‏های حفاظتی و تفرجی پارک جنگلی سیسنگان نوشهر با استفاده از تمایل به پرداخت افراد، مجله پژوهش و سازندگی، شماره ١٩، صفحه 24-15
امیرنژاد، ح. و رفیعی، ح. و اتقایی، م. (1388)، برآورد ارزش حفاظتی منابع محیطی (مطالعة موردی: تالاب بین المللی میانکاله)، فصلنامه محیط شناسی، سال 36، شماره ٥٣، صفحه 98-۸۹.
امیرنژاد، ح. و عطایی سلوط، ک. و مهجوری، ک. (1388)، تعیین ارزش تفریحی پارکهای شهری، مطالعه موردی: پارک ائل گلی تبریز، مجله دانش کشاورزی، جلد 19، شماره 2.
پرون، ص. و اسماعیلی، ع. الف. (1386)، برآورد ارزش تفریحی جنگل حرا در استان هرمزگان، فصلنامه اقتصاد کشاورزی، جلد 2، شماره 3، صفحه 118-105.
دشتی، ق. و سهرابی، ف. (1387)، برآورد ارزش تفرجی پارک نبوت کرج با بهره گیری از روش ارزشگذاری مشروط، نشریهدانشکدهمنابعطبیعی، دوره ۶۱ ، شماره ۴، صفحه ۹۲۱-932.
رفعت، ب. و موسوی، ب.ا. (1392)، برآورد ارزش تفریحی پارک هشت بهشت در اصفهان با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط (CV)، محیط شناسی، سال سی ونهم، شماره 1، 157-164.
عباس‌پور، م.، عابدی، ز.، احمدیان، م. و ظفری، ف. (1392)، ارزش گذاری اقتصادی کارکردهای بازاری منابع زیست محیطی دریاچه ارژن ـ پریشان با تأکید بر گونه های آبزی، علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره 15، شماره یک، 75-84.
عیسی‌زاده، س.، جلیلی کامجو، س.پ.، مددی، س. و محمودی نیا، د. (1391)، ارزشگذاری کالاهای غیر بازاری مبتنی بررویکرد ترجیحات بیان شده، مجله اقتصاد منابع طبیعی، سال اول، شماره 1، 21-36.
فرج زاده، ذ.، سلطانی، غ. ر. و روستایی، م. (1388)، برآورد تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان مجموعه تاریخی پاسارگاد و تحلیل عوامل مؤثر بر آن:کاربرد روش ارزش گذاری مشروط(CVM)، فصلنامه پژوهش‏های اقتصادی ایران، سال 9، شماره 4، صفحه 111-98.
مافی غلامی، د.، یارعلی، ن. ا. و نوری کمری، ک. (1393)، ارزشگذاری اقتصادی تفرجگاه‌ها با استفاده از روش هزینه سفر منطقه‌ای (Z.T.C.M) (مطالعه موردی آبشار کوهرنگ استان چهار محال بختیاری)، علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره شانزدهم، شماره سه، 93-106.
موسوی، س. ن. ا. (1394)، برآورد ارزشگذاری اقتصادی ـ تفرجگاهی آبشار و محوطه تفریحی خفر و تعیین عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت، با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط (CVM)، فصلنامه برنامه‌ریزی منطقه‌ای، سال پنجم، شماره 18، 157-170.
نخعی، ن. و مرتضوی، الف. و امیرنزاد، ح. و نوازی، م. ع. (1389)، برآورد ارزش حفاظتی پارک جنگلی نور با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط، فصلنامه اقتصاد کشاورزی، جلد 4، شماره 1، صفحه 189-171.
Bateman, I. J., Langford, I. H. and Rasbsh, J. (1999). Willingness to Pay Question Format in Contingent Valuation Studies. In: Bateman I. J. and K. G. Willis, eds., Valuing Environmental Preferences: Theory and Practice of the Contingent Valuation Method in the U.S., E.U. and Developing Countries. Oxford University Press, New York, 1-14.
Bishop, R. C., & Heberlein, T. A. (1979). Measuring values of extramarket goods: Are indirect measures biased? American journal of agricultural economics, 926-930.
Bockstael, N. E., & McConnell, K. E. (2007). Environmental and resource valuation with revealed preferences: A theoretical guide to empirical models (Vol. 7). Springer Science & Business Media.
Broberg, T., Brannlund, R. (2008). On the value of large predators in Sweden: A regional stratified contingent valuation analysis. Journal of Environmental Management, 88, 1066–1077.
Busch, M., La Notte, A., Laporte, V., & Erhard, M. (2012). Potentials of quantitative and qualitative approaches to assessing ecosystem services. Ecological indicators, 21, 89-103.
Carson, R. T., Czajkowski, M., Hess, S., & Daly, A. (2014). The discrete choice experiment approach to environmental contingent valuation. Edward Elgar, Northampton, MA.
Ciriacy-wanerup, S.V. (1947). Capital returns from soil conservation practices, Journal of Farm Economics, 29:1181–1196.
Castaño-Isaza, J., Newball, R., Roach, B., & Lau, W. W. (2015). Valuing beaches to develop payment for ecosystem services schemes in Colombia’s Seaflower marine protected area. Ecosystem Services, 11, 22-31.
Costanza, R., Wilson, M. A., Troy, A., Voinov, A., Liu, S., & D'Agostino, J. (2006). The value of New Jersey's ecosystem services and natural capital.
del Saz-Salazar, S., & Guaita-Pradas, I. (2013). On the value of drovers’ routes as environmental assets: A contingent valuation approach. Land Use Policy, 32, 78-88.
Desbureaux, S., & Brimont, L. (2015). Between economic loss and social identity: The multi-dimensional cost of avoiding deforestation in eastern Madagascar. Ecological Economics, 118, 10-20.
Dixon, J., Scura, L., Carpenter, R., & Sherman, P. (2013). Economic analysis of environmental impacts. Routledge.
Freeman III, A. M., Herriges, J. A., & Kling, C. L. (2014). The measurement of environmental and resource values: theory and methods. Routledge.
Gelo, D., & Koch, S. F. (2015). Contingent valuation of community forestry programs in Ethiopia: Controlling for preference anomalies in double-bounded CVM. Ecological Economics, 114, 79-89.
Greene, W.H. (2002). Econometric Analysis. Fifth edition, Prentice Hall.
Hanemann, W. M. )1984(. Welfare evaluations in contingent valuation experiments with discrete responses, American Journal of Agricultural Economics, 71(3): 332-341.
Hanemann, W. M. (1994). Valuing the environment through contingent valuation, Journal ofEconomic Perspectives, 8(4): 19-43.
Hanemann, W. M., Loonis, J. & Kanninen, B. (1991). Statistical efficiency of double-bounded dichotomous choice contingent valuation, American Journal of Agricultural Economics, 73(4): 1255-1263.
Hanley, N., Colombo, S., Kristrom, B., Watson, F. (2009). Accounting for negative, zero and positive willingness to pay for landscape change in a national park. Journal of Agricultural Economics 60, 1–16.
Howarth, B. R. & Farber, S. (2002). Accounting for the value of ecosystem services, EcologicalEconomics, 41: 421-429.
Judge, G. G., Hill, R. C., Griffiths, W., Lutkepohl, H., & Lee, T. C. (1988). Introduction to the Theory and Practice of Econometrics.
Kaffashi, S., Yacob, M. R., Clark, M. S., Radam, A., & Mamat, M. F. (2015). Exploring visitors' willingness to pay to generate revenues for managing the National Elephant Conservation Center in Malaysia. Forest Policy and Economics, 56, 9-19.
Kristrom, B., 1997. Spike models in contingent valuation. American Journal of Agricultural Economics 79, 1013–1023.
Lankia, T., Neuvonen, M., Pouta, E., & Sievänen, T. (2014). Willingness to contribute to the management of recreational quality on private lands in Finland. Journal of Forest Economics, 20(2), 141-160.
Lee, C. K., & Han, S. Y. (2002). Estimating the use and preservation values of national parks’ tourism resources using a contingent valuation method. Tourism management, 23(5), 531-540.
Lindhjem, H., & Mitani, Y. (2012). Forest owners’ willingness to accept compensation for voluntary conservation: A contingent valuation approach. Journal of Forest Economics, 18(4), 290-302.
Madureira, L., Nunes, L. C., Borges, J. G., & Falcão, A. O. (2011). Assessing forest management strategies using a contingent valuation approach and advanced visualisation techniques: A Portuguese case study. Journal of Forest Economics17(4), 399-414.
Mitchell, R. C. and Carson, R. T. (1989). Using Surveys to Value Public Goods: The Contingent Valuation Method. Washington, DC: Resources for the Future.
Moore, C. C., Holmes, T. P., & Bell, K. P. (2011). An attribute-based approach to contingent valuation of forest protection programs. Journal of forest economics, 17(1), 35-52.
Nandagiri, L. (2015). Evaluation of Economic Value of Pilikula Lake Using Travel Cost and Contingent Valuation Methods. Aquatic Procedia, 4, 1315-1321.
Stigka, E. K., Paravantis, J. A., & Mihalakakou, G. K. (2014). Social acceptance of renewable energy sources: A review of contingent valuation applications. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 32, 100-106.
Song, X., Lv, X., & Li, C. (2015). Willingness and motivation of residents to pay for conservation of urban green spaces in Jinan, China. Acta Ecologica Sinica, 35(4), 89-94.
Vaze, P. (1998). System of environment and economic accounting (SEEA). ONS, London, UK.
Venkatachalam, L. (2004). The contingent valuation method: a review. Environmental impact assessment review24(1), 89-124.
Yoo, S.-H., Kwak, S.J., 2009. Willingness to pay for green electricity in Korea: A contingent valuation study. Energy Policy 37, 5408-5416.